Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 63
Nazwa pozycji: Uchwała Nr XX/63/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług kanalizacyjnych należnej Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Jodłowej
Data publikacji: 2005-01-12
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula

UCHWAŁA Nr XX/63/04
RADY GMINY JODŁOWA
z dnia 28 grudnia 2004r.

w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług kanalizacyjnych należnej Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Jodłowej

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r. , Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203),, oraz art. 24, ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747, z 2002 r., Nr 113, poz. 984; z 2004 r., Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808),

Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§ 1

 Ustala się dopłaty dla grup odbiorców określonych w taryfach cen za ścieki odprowadzane do zbiorczych urządzeń odprowadzania i oczyszczania ścieków na okres od 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku:

 1. Grupa taryfowa I i II – 18.684 zł, przy uwzględnieniu:
  a) kosztu odprowadzania i oczyszczania ścieków (brutto) – 3,55 zł/m3
  b) planowane odprowadzenie i oczyszczenie ścieków w 2005 roku – 11.800 m3
  c) ustalonej odpłatności odbiorcy-usługobiorcy (brutto) – 1,82 zł/m3
  d) stawki jednostkowej dotacji w kwocie – 1,73 zł/m3
 2. Grupa taryfowa III – dostawcy ścieków dowożonych na oczyszczalnię 346 zł, przy uwzględnieniu:
  a) kosztu odprowadzania i oczyszczania ścieków (brutto) – 3,55 zł/m3
  b) planowane odprowadzenie i oczyszczenie ścieków w 2005 roku – 200 m3
  c) ustalonej odpłatności odbiorcy-usługobiorcy (brutto) – 1,82 zł/m3
  d) stawki jednostkowej dotacji w kwocie – 1,73 zł/m3

§ 2

 Dopłatę ustaloną w § 1 wynoszącą 19.030 zł (słownie: dziewiętnaści tysięcy trzydzieści złotych) Gmina Jodłowa przekazuje Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Jodłowej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 4

 Traci moc uchwała Nr XIX/46/04 z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług kanalizacyjnych należnej Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Jodłowej

§ 5

 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2005 r.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal