Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 59
Nazwa pozycji: Uchwała Nr XX/59/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok.
Data publikacji: 2005-01-11
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula

UCHWAŁA Nr XX/59/04
RADY GMINY JODŁOWA
z dnia 28 grudnia 2004 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z póź.zm.) i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r - Nr 15, poz.148 z póź.zm.) oraz uchwała Nr XIII/60/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie: budżetu Gminy Jodłowa na 2004 rok, Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§ 1

I. WYDATKI

 1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę: 64.067 zł - jak w załączniku nr 1 do uchwały.
 2. Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 1 obejmuje:
  a) wydatki bieżące w wysokości: 64.067 zł, w tym:
  – zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami – 3.420 zł – jak w załączniku nr 2 do uchwały,
  – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.723 zł
 3. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę: 64.067 zł - jak w załączniku Nr 1 do uchwały
 4. Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 3 obejmuje:
  a) wydatki bieżące w wysokości: 64.067 zł;
  w tym:
  – zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami – 3.420 zł - jak w załączniku nr 2 do uchwały,
  – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.723 zł
  – rezerwa celowa – 16.000 zł
  – rezerwa ogólna – 12.500 zł

§ 2

Budżet gminy po wprowadzeniu zmian wynosi:

 • dochody ogółem: 7.290.555 zł
 • wydatki ogółem: 7.545.078 zł
 • przychody ogółem: 549.523 zł
 • rozchody ogółem: 295.000 zł

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal

Załączniki

 • Ilość pobrań: 0