Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 48
Nazwa pozycji: Uchwała Nr XIX/48/04 Rady Gminy Jodłowa z dn.07.12.04r. w spr. trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gm. Jodłowa podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Gminy
Data publikacji: 2004-12-21
Osoba, która stworzyła pozycję:   

UCHWAŁA NR XIX/48/04
RADY GMINY JODŁOWA
z dnia 7 grudnia 2004 r.

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Jodłowa podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póź. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 118 ust_2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, póz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 33, poz. 890 Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291.) w związku z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, póz. 874, Nr 228, poz. 2262)

Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się tryb postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Jodłowa na realizację zadań Gminy - podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposób rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań, w brzmieniu jak w załączniku do uchwały.

§ 2

Uchwała nie dotyczy zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873), których zlecanie i udzielanie dotacji następuje zgodnie z przepisami tej ustawy.

§ 3

 1. Ilekroć w niniejszym załączniku jest mowa o:
  1) „Gminie" - należy przez to rozumieć Gminę Jodłowa
  2) „Radzie" - należy przez to rozumieć Radę Gminy Jodłowa
  3) „Wójcie" - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Jodłowa.
  4) „podmiotach" - należy przez to rozumieć podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku,
  5) „zadaniach Gminy" - należy przez to rozumieć zadania własne Gminy Jodłowa inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, póz. 873 z póź.zm.).
 2. W budżecie Gminy mogą być corocznie planowane środki finansowe na zadania Gminy realizowane przy współudziale podmiotów.
 3. Podmiot może otrzymać dotację na wykonanie zadania Gminy po zapewnieniu udziału środków własnych w jego realizacji.

§ 4

Wybór projektów złożonych przez podmioty w zakresie realizacji zadań Gminy odbywa się na zasadzie konkursu ofert, ogłoszonego i przeprowadzonego przez Wójta.

§ 5

Konkurs ogłasza się poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz publikację ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 6

W ogłoszeniu o konkursie należy określić w szczególności:

 1. nazwę i siedzibę organu ogłaszającego konkurs,
 2. zadanie Gminy, które ma być realizowane przy współudziale podmiotów,
 3. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
 4. miejsce i termin składania ofert,
 5. miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu,
 6. miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu i odebrać formularz oferty.

§ 7

1. Oferta złożona przez podmiot ubiegający się o przyznanie dotacji na realizację zadań Gminy powinna zawierać w szczególności:

 1. nazwę i siedzibę podmiotu,
 2. szczegółowy opis zakresu rzeczowego zadania Gminy proponowanego do realizacji,
 3. informację o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania Gminy,
 4. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania Gminy,
 5. wnioskowaną wysokość dotacji oraz udziału środków własnych i z innych źródeł,
 6. termin i miejsce realizacji zadania Gminy.

§ 8

Ofertę składa się pisemnie w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania, w terminie określonym w ogłoszeniu.

§ 9

Konkurs powinien być rozstrzygnięty w terminie nie dłuższym niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.

§ 10

 1. W celu przeprowadzenia konkursu Wójt powołuje komisję konkursową w skład której wchodzą pracownicy Urzędu Gminy.
 2. Komisja konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu.

§ 11

1. Do zadań komisji konkursowej należy przeprowadzenie postępowania konkursowego i przedłożenie wyników konkursu do zatwierdzenia Wójtowi.

§ 12

 1. Konkurs rozpoczyna się w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 2. Konkurs składa się z dwóch etapów.
 3. Konkurs unieważnia się, jeżeli postępowanie nie zostanie zakończone wyłonieniem najkorzystniejszej oferty.

§ 13

 1. W pierwszym etapie konkursu komisja konkursowa:
  1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę złożonych ofert,
  2) otwiera koperty z ofertami.
  3) ustala, które z ofert spełniają warunki określone w § 7 i w § 8,
  4) odrzuca oferty, które mimo wezwania do uzupełnienia, nie spełniają warunków określonych w § 7 lub w § 8 i niezwłocznie zawiadamia podmioty o odrzuceniu ich ofert na piśmie.
 2. W drugim etapie konkursu komisja konkursowa:
  1) analizuje merytoryczną zawartość ofert,
  2) wybiera najkorzystniejsze oferty i decyduje o wysokości środków przyznanych na realizację zadania Gminy.

§ 14

 1. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa bierze pod uwagę:
  1) zgodność projektu z zadaniami Gminy oraz z zadaniami statutowymi podmiotu,
  2) wartość merytoryczną projektu,
  3) koszt realizacji projektu, w tym wysokość udziału środków własnych podmiotu oraz oczekiwaną wysokość dotacji,
  4) staranne i terminowe wywiązywanie się z umów i porozumień zawartych z Gminą w ciągu ostatnich trzech lat,
  5) dotychczasową współpracę podmiotu z Gminą.
 2. Przepis ust. l ma zastosowanie także, gdy w konkursie została złożona jedna oferta.

§ 15

Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który powinien zawierać:

 1. imiona i nazwiska członków komisji konkursowej,
 2. liczbę zgłoszonych ofert, w tym ofert spełniających warunki określone w § 7 i w § 8 oraz ofert odrzuconych,
 3. wskazanie ofert najkorzystniejszych, z uwzględnieniem kwot przyznanych dotacji,
 4. ewentualne uwagi członków komisji konkursowej,
 5. podpisy członków komisji konkursowej.

§ 16

Wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikację ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

§ 17

 1. Uruchomienie środków na realizację zadania Gminy następuje na podstawie umowy zawartej z podmiotem, którego oferta została wybrana.
 2. Umowa powinna zawierać w szczególności:
  1) oznaczenie stron umowy,
  2) szczegółowy opis zleconego zadania Gminy i sposobu jego wykonania,
  3) wysokość dotacji przyznanej podmiotowi wykonującemu zadanie Gminy i tryb płatności,
  4) termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania Gminy,
  5) sposób kontroli realizacji zadania Gminy i wydatkowania dotacji,
  6) sposób i termin rozliczenia dotacji oraz zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji,
  7) postanowienia dotyczące okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy,
  8) postanowienia dotyczące wydatkowania dotacji zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
  9) inne postanowienia, istotne z uwagi na charakter zadania Gminy i sposób jego finansowania.
 3. Umowa nie może zostać zawarta na okres dłuższy niż 3 lata.

§ 18

 1. W trakcie realizacji zadania Gmina ma prawo kontroli wykonywania zadania, w tym żądania informacji, wglądu do dokumentacji zadania oraz sporządzania odpisów dokumentów.
 2. Kontrola winna obejmować w szczególności:
  1) stan realizacji zadania,
  2) efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania Gminy,
  3) prawidłowość wykorzystania dotacji,
  4) prowadzoną dokumentację realizacji zadania Gminy.

§ 19

W przypadku stwierdzenia wydatkowania dotacji niezgodnie z jej przeznaczeniem lub w sposób niezgodny z innymi postanowieniami umowy, dotacja podlega bezzwłocznemu zwrotowi na konto Gminy wraz z ustawowymi odsetkami, liczonymi od dnia jej przekazania na konto podmiotu.

§ 20

 1. Po zakończeniu realizacji zadania Gminy, podmiot składa merytoryczno -finansowe sprawozdanie z jego wykonania w terminie 30 dni od dnia upływu okresu, na który umowa została zawarta.
 2. Sprawozdanie powinno zawierać:
  1) informacje o przebiegu realizacji zadania,
  2) szczegółowe rozliczenie finansowe,
  3) zestawienie dowodów księgowych,
  4) oświadczenie o wydatkowaniu dotacji zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
  5) inne istotne informacje o realizacji zadania.

§ 21

Zbiorcze sprawozdanie z realizacji zadań Gminy przez podmioty Wójt przedkłada Radzie w terminie do 30 czerwca następnego roku budżetowego.

§ 22

Środki finansowe nie wykorzystane przez podmiot podlegają w części niewykorzystanej zwrotowi do budżetu Gminy w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji zadania Gminy lub odstąpienia od jego realizacji.

§ 23

 1. Wysokość dotacji nie może przekroczyć 95 % całkowitych kosztów realizacji zadania Gminy.
 2. Limit dofinansowania, o którym mowa w ust. l, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być podwyższony za zgodą Rady.

§ 24

Podmiot może otrzymać dotację na więcej niż jedno zadanie w ciągu roku.

§ 25

Środki finansowe przyznane podmiotowi w ramach dotacji na realizację zadania Gminy nie mogą być przeznaczone na finansowanie:

 1. kosztów stałych działalności podmiotu,
 2. wydatków na zadania inwestycyjne i remontowo - budowlane.

§ 26

W przypadku, gdy podmiot z własnej inicjatywy złoży ofertę realizacji zadania Gminy:

 1. Wójt rozpatruje celowość realizacji określonego zadania Gminy przez podmiot,
 2. w przypadku stwierdzenia celowości takiego sposobu realizacji zadania Gminy, Wójt informuje składającego ofertę o trybie zlecania zadania określonym w niniejszych zasadach, a następnie ogłasza konkurs.

§ 27

Zmiany niniejszych zasad następują w trybie przewidzianym dla ich uchwalenia.

§ 28

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 29

 Traci moc uchwała Nr XXI/7/2001 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 28 lutego 2001 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposbu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania z budżetu gminy nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku z późniejszymi zmianami.

§ 30

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal