Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 3
Nazwa pozycji: Uchwała Nr XIV/3/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego
Data publikacji: 2004-04-22
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula

Uchwała Nr XIV/3/04
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 23 lutego 2004 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego.

     Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. 4, art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.1271 i Nr 214,poz.1806 oraz z 2003r. Nr 80,poz.717 i Nr 162,poz. 1568) Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§ 1

  1. W celu realizacji zadania inwestycyjnego upoważnia się Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego granicę ustaloną w budżecie gminy na 2004 rok na I etap prac budowlano – montażowych dla inwestycji pn. „Obiekt dla ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej” do wysokości 400 000 zł.
  2. Zobowiązanie określone w ust. 1 w kwocie 400.000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) pokryte zostanie z wpływów z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego w 2005 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal