Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 2
Nazwa pozycji: Uchwała Nr XIV/2/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 lutego 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków w ramach zadań własnych gminy na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych
Data publikacji: 2004-04-22
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula

Uchwała Nr XIV/2/04
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 23 lutego 2004 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków w ramach zadań własnych gminy na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych.

       Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,poz. 558, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.1271 i Nr 214,poz.1806 oraz z 2003r. Nr 80,poz.717 i Nr 162,poz. 1568) oraz art. 10, art. 16 ust.3 i art. 34 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 414, Nr 100, poz.668, Nr 117, poz.756 i Nr 162, poz. 1118 i 1126 z 1999 r. Nr 20 poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz.1001 z 2000r. Nr 12, poz.136 i Nr 19 poz. 238 z 2001r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz.1194, Nr 122, poz. 1349 i Nr 154, poz. 1792 oraz 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 44, poz. 389, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268 i Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 228, poz.2255)

Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr VII/45/99 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 21 czerwca 1999r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w ramach zadań własnych gminy na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych zmienionej Uchwałą Nr XXI/4/2001 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 28.02.2001 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/45/99 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 21 czerwca 1999r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w ramach zadań własnych gminy na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych wprowadza się następujące zmiany:

 1. tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie zasad zwrotu wydatków w ramach zadań własnych gminy na dożywianie dzieci w szkołach”
 2. w § 1 ust 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
  ”1. Pomoc w formie posiłków może być przyznana nieodpłatnie dzieciom i młodzieży z rodzin, których posiadany dochód nie przekracza 100% kryterium dochodowego określonego w art. 4 o pomocy społecznej,
  2. Rodziny uczniów o dochodach powyżej 100% kryterium dochodowego określonego w art. 4 ustawy o pomocy społecznej ponoszą odpłatność w wysokości 100% kosztu posiłku.”
 3. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
  ”§ 2.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek pracownika socjalnego może być przyznana pomoc w formie dożywiania dzieci w rodzinie przy dochodzie powyżej 100% kryterium dochodowego określonego w art. 4 ustawy o pomocy społecznej ,
  2. W razie nieobecności na zajęciach w szkole dziecka objętego nieodpłatnym dożywianiem nauczyciel kwalifikuje dziecko wymagające przyznania posiłku w tym dniu”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych na terenie gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal