Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego

Drukuj
Grupa: Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego
Nr pozycji 7
Nazwa pozycji: Postanowienie z dnia 16.03.2004
Data publikacji: 2004-03-31
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula

Treść archiwalna z dnia 31.12.04

 

Nz:G.7331-3/2004                                                        Jodłowa dnia 16.03.2004r

POSTANOWIENIE

     Na podstawie art.51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001roku – Prawo Ochrony Środowiska /Dz.U.Nr 62 poz. 627/, w związku z § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 września 2002r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. Nr 179 poz.1490/, art.123 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz.U.z 2000r Nr 98 poz.1071 z późn.zm./,
po zasięgnięciu opinii Starosty Dębickiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy,

p o s t a n a w i a m

stwierdzić istnienie obowiązku opracowania raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 310 Bielowy- Jodłowa km +130,70 – 8 + 013,00 oraz 313 Jasło- Jodłowa – Ryglice wraz z przebudową obiektów inżynierskich oraz infrastruktury technicznej”.
Zakres raportu oddziaływania na środowisko zgodnie z art.52 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001roku – Prawo Ochrony Środowiska /Dz.U.Nr 62 poz. 627 z późn. zmianami/. Zgodnie z postanowieniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy znak: PSNZ.465-10/04 z dnia 11.03.2004r szczególnie wnikliwej analizie powinno być poddane przewidywane przyszłe oddziaływanie inwestycji na zdrowie i życie ludzi.

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 27.01.2004r Biuro Inżynierskie Fijałkowski Kraków działające z upoważnienia i w imieniu Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy zwróciło się z wnioskiem do Wójta Gminy Jodłowa o ustalenie lokalizacji Inwestycji celu publicznego pn „przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 310 Bielowy- Jodłowa km +130,70 – 8 + 013,00 oraz 313 Jasło- Jodłowa – Ryglice wraz z przebudową obiektów inżynierskich oraz infrastruktury technicznej”. Do wniosku nie dołączono raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Po zasięgnięciu opinii Starosty Dębickiego – postanowienie znak: WRL.7634-9/2004 z dnia 04 marca 2004r, oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy – postanowienie znak: PSNZ.465-10/04 z dnia 11.03.2004r, zgodnie z art.51 ust.3 ustawy Prawo Ochrony środowiska organ właściwy do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego stwierdził obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko wymagają zgodnie z art.51 ust.1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska planowane przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Inwestycje te zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 września 2002r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Zgodnie z § 3 ust.1 pkt 11 lit. drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej o długości nie mniejszej niż 1 km zaliczane są do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
     Biorąc pod uwagę rodzaj przedsięwzięcia, jego usytuowanie i rozmiar, a także opinię Starosty Dębickiego, którą uzyskał Wójt Gminy Jodłowa postanowiono jak w sentencji.
     Na postanowienie niniejsze służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Jodłowa w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Załączniki:
1. Postanowienie Starosty Dębickiego znak:WRL.7634-9/2004 z dnia 4.03.2004r
2. Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy znak: PSNZ.465-10/04 z dnia 11.03.2004r.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

Otrzymują:

1 x Biuro Inżynierskie Fijałkowski Kraków + załączniki
1x Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy ul.Drogowców 1
1 x A/a