Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Sprawy Stanu Cywilnego

Kategoria: Sprawy Stanu Cywilnego
Nazwa pozycji: Ślub konkordatowy
Opłata skarbowa: Zwolnione z opłaty skarbowej są:
? zaświadczenie do zawarcia związku małżeńskiego w formie wyznaniowej,
? pierwszy odpis skrócony aktu małżeństwa.
Opłacie skarbowej podlega:
? sporządzenie aktu małżeństwa ? 84 zł (opłatę należy wpłacić na konto USC właściwego do sporządzenia aktu małżeństwa ? więcej w informacjach dodatkowych).
Podstawa prawna: Art. 15 ust. 2, art.31, art. 32 ust.2, art. 47 ust.1, art. 76-82, art.86 ust.3, art.87 ust.3,4 i 5,art.89 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2021, poz.709).
Art. 1 § 2 i 3, art.4 1, art. 6, art. 8, art. 9 § 2, art. 25 i art. 88 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 09 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r.poz.225)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U.z 2021r. poz. 1923 z późn. zm)
Ustawa z dnia z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne ( Dz.U. z 2021r. poz. 823 z późn.zm)
Miejsce załatwiania sprawy: USC sporządzający akt małżeństwa
Termin załatwienia: Szczegóły w poz. Dodatkowe informacje
Tryb odwoławczy: Kierownik USC odmawia wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, gdy stwierdzi, że w świetle prawa polskiego istnieją przeszkody wyłączające zawarcie małżeństwa, zawiadamiając pisemnie osoby, które zamierzają zawrzeć małżeństwo o przyczynach odmowy. Osoby zainteresowane w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie mogą wystąpić do Sądu Rejonowego w Dębicy, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich o rozstrzygnięcie czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę wydania zaświadczenia. Prawomocne postanowienie sądu jest wiążące dla kierownika USC.
Dodatkowe informacje: WYMAGANE DOKUMENTY
Narzeczeni: pełnoletni obywatele polscy
? ważne dowody osobiste narzeczonych ? do wglądu,
? dowód zapłaty opłaty skarbowej.

Narzeczeni: niepełnoletnia kobieta
 
? w/w dokumenty oraz ? prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego zezwalające na zawarcie małżeństwa ? dotyczy kobiety niepełnoletniej, która ukończyła 16 lat.

Narzeczeni: obcokrajowiec
? ważny paszport ? do wglądu,
? odpis zagranicznego aktu urodzenia, oraz dodatkowo:
? osoba rozwiedziona? odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego rozwiązanie,
? wdowiec - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o zgonie, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym zgon np. odpis aktu zgonu,
? zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem ojczystym można zawrzeć związek małżeński za granicą, który powinien zawierać następujące dane:
- imię i nazwisko
- datę i miejsce urodzenia
- imiona i nazwiska rodowe rodziców
- miejsce zamieszkania
- dokładnie określony stan cywilny (kawaler, panna, rozwiedziony(a), wdowiec, wdowa)
- klauzulę, że według prawa ojczystego nie ma przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa przez wymienioną w dokumencie osobę.
? zaświadczenie wydaje właściwy organ państwa cudzoziemca np. urząd stanu cywilnego. Nie stanowi zaświadczenia oświadczenie złożone przez cudzoziemca np. przed notariuszem lub innym organem ani też zaświadczenie o stanie cywilnym
Jeżeli otrzymanie wyżej wymienionego zaświadczenia napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu.
Dokumenty składane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości lub tłumacza uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) albo konsula.
Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim w mowie i w piśmie, podczas składania zapewnień przedślubnych oraz w czasie udzielania ślubu konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.

Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkami w prawie polskim wydaje Kierownik USC wybrany przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo. Uzyskanie zaświadczenia wymaga osobistego stawiennictwa narzeczonych w wybranym USC celem podpisania zapewnień przedślubnych, złożenia oświadczeń o nazwisku (nazwiskach), które będą nosili po zawarciu małżeństwa oraz o nazwisku dzieci zrodzonych z tego małżeństwa. Zaświadczenie traci ważność po upływie sześciu miesięcy od dnia jego wydania. Po zawarciu małżeństwa na podstawie dokumentów przekazanych przez duchownego do USC zostaje sporządzony akt małżeństwa. Z aktu małżeństwa wydawany jest z urzędu bezpłatnie odpis skrócony aktu małżeństwa osobom uprawnionym do odbioru.
Po zawarciu małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkiem w prawie polskim, duchowny zobowiązany jest w ciągu 5 dni od daty ślubu przesłać do właściwego miejscowo USC (tj. do USC miejsca zawarcia związku małżeńskiego) zaświadczenie, na podstawie, którego zostanie sporządzony akt małżeństwa. W związku z powyższym opłatę skarbową za sporządzenie aktu małżeństwa (84 zł) należy wpłacić na konto USC właściwego do sporządzenia aktu małżeństwa.