Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Podatki

Kategoria: Podatki
Nazwa pozycji: Rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej.
Podstawa prawna: art.67a § 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku Ordynacja podatkowa (Dz.U.z 2021 r. poz. 1540z póź.zm.)
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Gminy Jodłowa pok. nr 16
Termin załatwienia: termin rozpatrzenia wniosku 1 miesiąc
Tryb odwoławczy: w terminie 14 dni od otrzymania decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Jodłowa.
Dodatkowe informacje: Osoba odpowiedzialna za treść: Alicja Mikrut
Informacje wprowadziła: Elżbieta Stanula.

Potrzebne dokumenty