Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Dodatki mieszkaniowe

Kategoria: Dodatki mieszkaniowe
Nazwa pozycji: Przyznanie dodatku mieszkaniowego
Opłata skarbowa: nie podlegają opłacie skarbowej
Podstawa prawna: Wójt przyznaje dodatek mieszkaniowy na wniosek osoby uprawnionej do dodatku w drodze decyzji administracyjnej na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013, poz.966 z późn. zm.)
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Gminy Jodłowa pok. nr 6
Termin załatwienia: Decyzja jest wydawana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Jodłowa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Dodatkowe informacje:

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

  • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego; 
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
  • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,;
  • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny

których dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kryterium określonego w w/w ustawie, a powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni określonej w tej ustawie.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres sześciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku, a wypłaca się go w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry

Do wniosku dołącza się:

  • deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku,
  • właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego budynku.

Osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej, zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej może wystąpić z wnioskiem o przyznanie dodatku energetycznego.

Do wniosku należy dołączyć umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy.

Osoba odpowiedzialna za treść: Aleksandra Janiga
Informacje wprowadziła: Elżbieta Stanula