Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego

Drukuj
Grupa: Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego
Nr pozycji 48
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o zamówieniu
Data publikacji: 2005-05-12
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Osoba Nieznana 

G.341-4/05

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
GMINA JODŁOWA

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów
Pacana Grażyna

Adres - Jodłowa
Kod pocztowy 39-225
Miejscowość Jodłowa
Województwo Podkarpackie
Telefon 014 6833044
Faks 014 6833053
Poczta elektroniczna (e-mail) ug_jodlowa@wp.pl
Adres internetowy (URL) www.ugjodlowa.itl.pl/bip

I.2) ADRES POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE
Taki jak w pkt. 1.1

I.3) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Taki jak w pkt. 1.1

I.4) ADRES, POD KTÓRY NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY / WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Taki jak w pkt. 1.1

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. l) OPIS
II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

Budowa budynku dla ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej

II. l.3) Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie robót budowlanych wewnętrznych apteki i zoz w Jodłowej - II etap / między innymi-licowanie ścian płytkami glazurowanymi, wykonanie tynków wewnętrznych gładkich-malowanie ich farbą emulsyjną z gruntowaniem, montowanie drzwi, wykonanie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych, wykonanie sufitów podwieszanych .balustrad z pochwytem stalowym, dostawa i montaż poręczy i uchwytów pomocniczych w sanitariatach dla osób niepełnosprawnych, dźwigu osobowego w szybie windowym, montaż płotków śniegowych na całym dachu budynku/.

II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw
Jodłowa - dz.nr.ewid.l578

II.1.5) Nomenklatura
II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Główny przedmiot 45.21.51.00-8

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej
NIE

II. 1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
NIE

II.2 WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia
powyżej 60000 EURO

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
Data rozpoczęcia 15/09/2005 i zakończenia 15/12/2005

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III. l) WYMAGANE WADIUM
10.000,00zł. / słownie : dziesięć tysięcy złotych 00/100 /

III.2) INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI WYKONAWCY ORAZ INFORMACJE I FORMALNOŚCI NIEZBĘDNE DO OCENY, CZY SPEŁNIA ON MINIMALNE WYMOGI EKONOMICZNE, FINANSOWE I TECHNICZNE
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają wymogi art22 ust l oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art24 ust l i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
Najniższa cena

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień

Dostępne do 04/07/2005
Cena 15,00zł.

IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
04/07/2005
Godzina 8:30

IV.3.3) Termin związania ofertą
60 dni od ostatecznego terminu składania ofert

 IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert
Data 04/07/2005 Godzina 10:00
Miejsce Gmina Jodłowa, 39-225 Jodłowa, woj. Podkarpackie, pok. nr 15

SEKCJA V: INNE INFORMACJE
V.l) CZY ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU / PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ?

TAK
Dnia 04.05.2005r. został zgłoszony do dofinansowania wniosek pn. "Budowa publicznego obiektu ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej" w ramach programu ZPORR, priorytet II Rozwój lokalny, działanie 3.5.2 Lokalna Infrastruktura Ochrony Zdrowia. W chwili obecnej w/w wniosek jest w trakcie oceny formalnej.

V.2) DATA WYSŁANIA OGŁOSZENIA
11/05/2005

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita