Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 43
Nazwa pozycji: Uchwała Nr XIX/43/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za świadczenie usług z zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i zasad rozliczania świadczonych usług
Data publikacji: 2005-01-19
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula

Uchwała Nr XIX/43/04
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 7 grudnia 2004 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za świadczenie usług w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i zasad rozliczania świadczonych usług

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DZ.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 32 poz.220, Nr 62, poz.558. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz.1271, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759/, art.6 ust.2,3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132,poz.622, z 1997r. Nr 60, poz. 369 i Nr 121,poz. 770, z 2000r. Nr 22,poz. 272, z 2001r. Nr 100, poz. 1085, Nr 154, poz. 1800, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 7, poz. 78 oraz z 2004r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808) oraz art.4 ust. l i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych/Dz.U. Nr 62, poz. 718, z 2001r.Nr 46,poz. 499, z 2002r. Nr 74.poz.676 i Nr 113,poz.984 oraz z 2003r. Nr 65, poz. 595/

Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§1

Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych, świadczone przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jodłowej lub podmioty posiadające zezwolenie na wykonywanie usług usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na rzecz:

  1. gospodarstw domowych - 0,80 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkałej w gospodarstwie,
  2. obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy - 0,15 zł miesięcznie od 1m2 powierzchni użytkowej,
  3. od podmiotów gospodarczych - 0,30 zł miesięcznie od 1m2 powierzchni użytkowej.

§2

Ustala się następujące zasady rozliczania świadczonych usług usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z nieruchomości:

  1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jodłowej oraz podmioty posiadające zezwolenie na usuwanie, wykorzystywanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych zawierają umowy z właścicielami nieruchomości o świadczenie usług i egzekwują swoje należności zgodnie z przepisami prawa.
  2. Gmina egzekwuje opłaty od właścicieli nieruchomości, którzy nie udokumentują korzystania z usług Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalne] w Jodłowej lub podmiotu posiadającego zezwolenie w tym zakresie.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Kierownikowi Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jodłowej.

§4.

Traci moc uchwała Nr XXXIX/222/97 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 30 grudnia 1997r. w sprawie ustalenia stawek opłat za świadczenie usług w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i zasad rozliczania świadczonych usług i uchwała Nr VIII/54/99 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 30 sierpnia 1999r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/222/97 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 30 grudnia 1997r. w sprawie ustalenia stawek opłat za świadczenie usług w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i zasad rozliczania świadczonych usług

§5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal