Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 30
Nazwa pozycji: Uchwała Nr XVIII/30/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 15 października 2004 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Jodłowa na 2005 rok
Data publikacji: 2004-11-03
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula

Uchwała Nr XVIII/30/04
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 15 października 2004 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Jodłowa na 2005 rok

Na podstawie art.18 ust.1,art.20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.1271 i Nr 214,poz. 1806 ,z 2003r. Nr 80,poz.717 i Nr 162,poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102,poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203/ oraz § 2 ust. 1 i 3 załącznika Nr 4 do statutu Gminy Jodłowa uchwalonego uchwałą Nr XXVI/48/01 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 30 sierpnia 2001 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jodłowa (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 83, poz.1476 oraz z 2003r. Nr 15,poz.305) Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się plan pracy Rady Gminy Jodłowa na 2005 rok w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Jodłowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0