Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Nazwa pozycji Data
Zarządzenie Nr 1/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 03 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Jodłowa 2007-01-11
Zarządzenie Nr 2/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie odwołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2007-02-13
Zarządzenie Nr 3/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2007-02-13
Zarządzenie Nr 4/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2007-03-12
Zarządzenie Nr 5/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany regulaminu organizacyjnego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jodłowej 2007-03-12
Zarządzenie Nr 6/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 stycznia 2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jodłowej 2007-03-12
Zarządzenie Nr 7/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem 2007-03-12
Zarządzenie Nr 8/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2007-04-27
Zarządzenie Nr 9/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia darowizny 2007-04-27
Zarządzenie Nr 10/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2007-04-27
Zarządzenie Nr 11/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 luty 2007 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Jodłowa na 2007 r oraz zatwieredzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom 2007-05-14
Zarządzenie Nr 12/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2007 roku. 2007-05-14
Zarządzenie Nr 13/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2007-05-14
Zarządzenie Nr 14/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 luty 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2007 rok 2007-05-14
Zarządzenie Nr 15/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego 2007-05-14
Zarządzenia Nr 16/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2007-05-14
Zarządzenie Nr 17/07 Wójta Gminy JOdłowa z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Jodłowa 2007-05-14
Zarządzenie Nr 18/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Dzwonowej, stanowiących mienie komunalne gminy Jodłowa 2007-05-14
Zarządzenie Nr 19/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym 2007-05-15
Zarządzenie Nr 20/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 9 marca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego 2007-05-15
Zarządzenie Nr 21/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 09 marca 2007 r. w sprawie zwiększenia składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2007-05-15
Zarządzenie Nr 22/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 marca 2007 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jodłowa za 2006 rok 2007-05-22
Zarządzenie Nr 23/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne 2007-05-22
Zarządzenie Nr 24/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie powołania komisji konkursowej 2007-05-22
Zarządzenie Nr 25/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2007-05-22
Zarządzenie Nr 26/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie przedłożenia raportu z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie w 2006 roku 2007-05-22
Zarządzenie Nr 27/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku dla ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej, stanowiącym mienie komunalne 2007-05-22
Zarządzenie Nr 28/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne 2007-05-22
Zarządzenie Nr 29/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2007-05-22
Zarządzenie Nr 30/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu gminy Jodłowa na 2007 rok 2007-05-22
Zarządzenie Nr 31/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2007 rok 2007-05-23
Zarządzenie Nr 32/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Zagórzu, stanowiącej mienie komunalne gminy Jodłowa 2007-05-23
Zarządzenie Nr 33/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 04.04.2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ustalenia regulaminu jej pracy 2007-05-23
Zarządzenie Nr 34/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Jodłowa 2007-05-23
Zarządzenie Nr 35/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 13 kwietnia 2007r. w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów: Zespołu Szkół Nr 1 w Jodłowej, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jodłowej 2007-05-23
Zarządzenie Nr 36/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne 2007-05-23
Zarządzenie Nr 37/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2007-05-25
Zarządzenie Nr 38/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 16 kwietnia 2007 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2007 rok 2007-05-25
Zarządzenie Nr 39/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w sołectwach gminy Jodłowa celem dokonania wyboru sołtysów i członków rad sołeckich 2007-05-25
Zarządzenie Nr 40/07 Wójta Gminy Jodłowa - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działnia obrony cywilnej gminy Jodłowa na 2007 r. 2007-06-04
Zarządzenie Nr 41/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 kwietnia 2007 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2007-05-25
Zarządzenie Nr 42/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego, stanowiącego mienie komunalne gminy Jodłowa. 2007-05-25
Zarządzenie Nr 43/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2007-05-25
Zarządzenie Nr 44/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2007-05-25
Zarządzenie Nr 45/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Jodłowej 2007-05-25
Zarządzenie Nr 46/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jodłowej 2007-05-25
Zarządzenie Nr 47/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 09 maja 2007r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2007 rok 2007-05-25
Zarządzenie Nr 48/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 09 maja 2007 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości inforamcji z wykonania budżetu za 2006 rok 2007-05-25
Zarządzenie Nr 49/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2007-05-25
Zarządzenie Nr 50/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2007-09-28
Zarządzenie Nr 51/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia25 maja 2007 r. w sprawie składu osobowego Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wielkości szkód poniesionych na terenie gminy Jodłowa w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, powstałych w związku z klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi lub osuwisk ziemi. 2007-09-28
Zarządzenie Nr 52/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku nr 69 w Jodłowej, stanowiącym mienie komunalne 2007-09-28
Zarządzenie Nr 53/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2007 rok 2007-09-28
Zarządzenie Nr 54/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany regulaminu organizacyjnego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jodłowej 2007-09-28
Zarządzenia Nr 55/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 08.06.2007 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drzewa z zadrzewień gminnych 2007-09-28
Zarządzenie Nr 56/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 8 czerwca 2007 r. w sprawie oddania w użyczenie lokalu użytkowego, stanowiącego mienie komunalne 2007-09-28
Zarządzenie Nr 57/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 8 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Dzwonowej, stanowiących mienie komunalne gminy Jodłowa 2007-09-28
Zarządzenie Nr 58/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 08.06.2007 r. w sprawie ustalenia planów finansowo-rzeczowych sołectw Gminy Jodłowa na 2007 rok 2007-09-28
Zarządzenie Nr 59/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 czerwca 2007r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne 2007-10-25
Zarządzenie Nr 60/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 czerwca 2007r. w sprawie zmiany planów finansowo-rzeczowych sołectwa Jodłowa Dolna na 2007 rok 2007-10-25
Zarządzenie Nr 61/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 czerwca 2007r. w sprawie zmiany planów finansowo-rzeczowych sołectwa Dęborzyn na 2007 rok 2007-10-25
Zarządzenie Nr 62/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18 czerwca 2007r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał Rady Gminy 2007-10-25
Zarządzenie Nr 63/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Małgorzacie Sztogrin - Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2007-10-25
Zarządzenie Nr 64/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 czerwca 2007r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały pod obrady Rady Gminy 2007-10-25
Zarządzenie Nr 65/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej 2007-10-25
Zarządzenie Nr 66/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie rozwiązania umowy najmu lokalu użytkowego. 2007-10-25
Zarządzenie Nr 67/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego (gabinetu stomatologicznego wraz ze sprzętem) znajdującego się w budynku dla ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej. 2007-10-25
Zarządzenie Nr 68/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 9 lipca 2007r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2007-10-25
Zarządzenie Nr 69/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 13 lipca 2007r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne. 2007-10-25
Zarządzenie Nr 70/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 17 lipca 2007r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Zagórzu,stanowiącej mienie komunalne gminy Jodłowa. 2007-10-25
Zarządzenie Nr 71/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18 lipca 2007r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2007 rok 2007-10-25
Zarządzenie Nr 72/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25.07.2007r. zmieniająca zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ustalenia regulaminu jej pracy 2007-10-26
Zarządzenie Nr 73/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 lipca 2007r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2007-10-26
Zarządzenie Nr 74/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 lipca 2007r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu 2007-10-26
Zarządzenie Nr 75/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 lipca 2007r. w sprawie umorzenia należności z tytułu odsetek od nie zapłaconych w terminie faktur dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy 2007-10-26
Zarządzenie Nr 76/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 lipca 2007r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2008 rok 2007-10-26
Zarządzenie Nr 77/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 lipca 2007r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2007-10-26
Zarządzenie Nr 78/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 lipca 2007r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2007-10-26
Zarządzenie 79/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 1 sierpnia 2007r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jodłowej 2007-10-26
Zarządzenie Nr 80/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 1 sierpnia 2007r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Jodłowa za I półrocze 2007 roku 2007-10-26
Zarządzenie Nr 81/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 7 sierpnia 2007r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2007 rok 2007-10-30
Zarządzenie Nr 82/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 16 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2007 rok 2007-10-30
Zarządzenie Nr 83/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 sierpnia 2007r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Jodłowej 2007-10-30
Zarządzenie Nr 84/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 sierpnia 2007r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jodłowej 2007-11-02
Zarządzenie Nr 85/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 sierpnia 2007r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jodłowej 2007-11-02
Zarządzenie Nr 86/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 sierpnia 2007r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Jodłowej 2007-11-02
Zarządzenie Nr 87/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 sierpnia 2007r. w sprawie odwołania dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jodłowej 2007-11-02
Zarządzenie Nr 88/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 sierpnia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na działce mienia gminnego 2007-11-02
Zarządzenie Nr 89/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 sierpnia 2007r. uchylające zarządzenie w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2007-11-02
Zarządzenie Nr 90/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 sierpnia 2007r. uchylające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2007-11-02
Zarządzenie Nr 91/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie udzielenia upoważnienia p.o.Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2007-11-02
Zarządzenie Nr 92/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o.Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2007-11-02
Zarządzenie Nr 93/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23 sierpnia 2007r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2007-11-02
Zarządzenie Nr 94/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 sierpnia 2007r. w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2007-11-06
Zarządzenie Nr 95/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 sierpnia 2007 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości z przeznaczeniem pod gminne targowisko 2007-11-06
Zarządzenie Nr 96/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 sierpnia 2007r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2007 rok 2007-11-06
Zarządzenie Nr 97/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 sierpnia 2007r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2007-11-06
Zarządzenie Nr 98/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 5 września 2007 roku w sprawie wystąpienia w wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty pożyczki 2007-11-06
Zarządzenie Nr 99/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 5 września 2007r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gry decyzyjnej 2007-11-06
Zarządzenie Nr 100/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 września 2007r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2007-11-06
Zarządzenie Nr 101/07 Wójta Gminy Jodłowa w sprawie zmiany planu finansowo - rzeczowego sołectwa Dębowa na 2007 rok 2007-11-07
Zarządzenie Nr 102/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 17 września 2007r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu 2007-11-07
Zarządzenie Nr 103/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21 września 2007r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne 2007-11-08
Zarządzenie Nr 104/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 września 2007r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2007 rok 2007-11-08
Zarządzenie Nr 105/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 1 października 2007r. uchylające zarządzenie w sprawie udzielenia upoważnienia p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2007-11-08
Zarządzenie Nr 106/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 1 października 2007r. uchylające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2007-11-08
Zarządzenie Nr 107/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 1 października 2007r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2007-11-08
Zarządzenie Nr 108/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 1 października 2007r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2007-11-08
Zarządzenie Nr 109/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 9 października 2007r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2007 roku 2007-11-08
Zarządzenie Nr 110/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10.10.2007r. w sprawie sprzedaży drewna z lasu gminnego 2007-11-08
Zarządzenie Nr 111/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 16 października 2007r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2007-11-08
Zarządzenie Nr 112/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 16 października 2007r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Jodłowa 2007-11-08
Zarządzenie Nr 113/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 października 2007r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2007 rok 2007-11-08
Zarządzenie Nr 114/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23 października 2007r w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2007-11-08
Zarządzenie Nr 115/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23 października 2007r. w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego 2007-11-08
Zarządzenie Nr 116/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 października 2007r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne 2007-11-08
Zarządzenie Nr 117/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 października 2007r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne 2007-11-08
Zarządzenie Nr 118/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 października 2007r. zmieniające zarządzenie w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2007 rok 2007-11-08
Zarządzenie Nr 119/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 6 listopada 2007r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2007-11-23
Zarządzenie Nr 120/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 6 listopada 2007r. w sprawie oddania w użyczenie lokalu użytkowego, stanowiącego mienie komunalne 2007-11-23
Zarządzenie Nr 121/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 listopada 2007r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2007 rok 2007-11-23
Zarządzenie Nr 122/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 listopada 2007r. w sprawie projektu budżetu gminy Jodłowa na 2007 rok 2007-11-23
Zarządzenie Nr 123/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 listopada 2007r. w sprawie prognozy łącznej kwoty długu na 2008 rok i lata następne 2007-11-23
Zarządzenie Nr 124/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 listopada 2007r. w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego 2007-12-12
Zarządzenie Nr 125/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 listopada 2007r. w sprawie umorzenia zaległości z tytułu odsetek od nie zapłaconych w terminie faktur dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy 2007-12-12
Zarządzenie Nr 126/07 Wójta Gminy Jodłowa - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 16 listopada 2007r. w sprawie inwentaryzacji sprzętu ochrony cywilnej znajdującego się w magazynie OC Urzędu według stanu na dzień 30 lostopada 2007r. 2007-12-12
Zarządzenie Nr 127/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 16 listopada 2007r. w sprawie rozwiązania umowy najmu lokalu użytkowego. 2007-12-12
Zarządzenie Nr 128/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 listopada 2007r. w sprawie przyjęcia darowizny. 2007-12-12
Zarządzenie Nr 129/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 listopada 2007r. w sprawie oddania w najem części fasady budynku wielofunkcyjnego nr 25B 2007-12-12
Zarządzenie Nr 130/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 listopada 2007r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2007 rok 2007-12-12
Zarządzenie Nr 131/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21 listopada 2007r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2007-12-12
Zarządzenie Nr 132/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 2007-12-12
Zarządzenie Nr 133/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały pod obrady Rady Gminy 2007-12-12
Zarządzenie Nr 134/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 04.12.2007r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drzewa z lasu, stanowiącego mienie komunalne gminy Jodłowa 2007-12-12
Zarządzenie Nr 135/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 04.12.2007r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drzewa z działek stanowiących mienie komunalne Gminy Jodłowa. 2007-12-12
Zarządzenie Nr 136/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2007 rok 2008-02-08
Zarządzenie Nr 137/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2008-02-08
Zarządzenie Nr 138/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2007 rok 2008-02-08
Zarządzenie Nr 139/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały pod obrady Rady Gminy 2008-02-08
Zarządzenie Nr 140/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2008-02-13
Zarządzenie Nr 141/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Jodłowa na 2008 rok oraz zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami 2008-02-13
Zarządzenie Nr 142/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych , których wartość nie przekracza wyrażonych w złotych równoważności kwoty 14.000 złotych" 2008-02-13
Zarządzenie Nr 143/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2007 rok 2008-02-20
Zarządzenie Nr 144/07 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31.12.2007r. uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia 2012-09-21


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2007-01-11