Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Nazwa pozycji Data
Uchwała Nr XXX/1/06 Rady Gminy Jodłowa z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie załatwienia skargi Pana Pawła Dziedzica na działalność Wójta Gminy Jodłowa 2006-04-24
Uchwała Nr XXX/2/06 Rady Gminy Jodłowa z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2006-04-24
Uchwała nr XXX/3/06 Rady Gminy Jodłowa z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jodłowej 2006-04-24
Uchwała Nr XXX/4/06 Rady Gminy Jodłowa z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Jodłowej 2006-04-24
Uchwała Nr XXX/5/06 Rady Gminy Jodłowa z dnia 16 luty 2006 r.w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego 2006-04-27
Uchwała Nr XXX/6/06 Rady Gminy Jodłowa z dnia 16 luty 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Jodłowa na 2006 rok 2006-04-24
Uchwała Nr XXX/7/06 Rady Gminy Jodłowa z dnia 16 luty 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Jodłowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności a także wskazanie organów 2006-04-24
Uchwała Nr XXX/8/06 Rady Gminy Jodłowa z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu odprowadzania ścieków 2006-04-24
Uchwała Nr XXX/9/06 Rady Gminy Jodłowa z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jodłowa 2006-04-24
Uchwała Nr XXX/10/06 Rady Gminy Jodłowa z dnia16 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za inkaso podatków stanowiących dochody gminy 2006-04-24
Uchwała Nr XXXI/11/06 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Jodłowa oraz udzielenie innych ulg w spłacie tych należności a t 2006-04-27
Uchwała Nr XXXI/12/06 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Jodłowa na 2006 rok oraz zmian budżetu gminy 2006-04-27
Uchwała Nr XXXI/13/06 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie "Budowa zakładu selektywnej zbiórki odpadów' 2006-04-27
Uchwała Nr XXXI/14/06 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jodłowa na 2006 rok 2006-04-27
Uchwała Nr XXXI/15/06 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zmiany statutu gminy Jodłowa 2006-04-27
Uchwała Nr XXXI/16/06 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej 2006-04-27
Uchwała Nr XXXI/17/06 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu na 2006 r. określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wysokość i warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwy 2006-04-27
Uchwała Nr XXXI/18/06 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jodłowa za 2005 rok 2006-05-08
Uchwała Nr XXXI/19/06 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jodłowa 2006-05-09
Uchwała Nr XXXII/20/06 Rady Gminy Jodłowa z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Jodłowa na 2006 rok oraz zmian budżetu gminy 2006-07-12
Uchwała Nr XXXII/21/06 Rady Gminy Jodłowa z dnia 26 czerwca 2006 r. uchylająca wieloletni program inwestycyjny 2006-07-12
Uchwała Nr XXXII/22/06 Rady Gminy Jodłowa z dnia 26 czerwiec 2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku. 2006-07-12
Uchwała Nr XXXII/23/06 Rady Gminy Jodłowa z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie ustanowienia zobowiązania w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu ... 2006-07-12
Uchwała Nr XXXII/24/06 Rady Gminy Jodłowa z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLI/306/02 rady Powiatu Dębickiego z dnia 5 lipiec 2002r. w sprawie podziału Powiatu Dębickiego na okręgi wyborcze.. 2006-07-12
Uchwała Nr XXXII/25/06 Rady Gminy Jodłowa z dnia 26 czerwca 2006r. w sprawie nadania imienia patrona Szkole Podstawowej Nr 1 w Jodłowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Jodłowej 2006-07-12
Uchwała Nr XXXII/26/06 Rady Gminy Jodłowa z dnia 26 czerwiec 2006r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jodłowa na 2006 rok 2006-07-12
Uchwała Nr XXXII/27/06 Rady Gminy Jodłowa z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu dlugoterminowego 2006-07-25
Uchwała Nr XXXII/28/06 Rady Gminy Jodłowa z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu Rozporządzenia Wojewody Podkarpackiego w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki 2006-07-25
Uchwała Nr XXXII/29/06 Rady Gminy Jodłowa z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2006-07-25
Uchwała Nr XXXII/30/06 Rady Gminy Jodłowa z dnia 26 czerwca 2006 r zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu na 2006 r. określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wysokość i warunki wypłacania wynagrodze 2006-07-25
Uchwała Nr XXXII/31/06 Rady Gminy w Jodłowej zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach w gminie Jodłowa 2006-07-27
Uchwała Nr XXXIII/33/06 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok 2006-09-15
Uchwała Nr XXXIV/34/06 Rady Gminy Jodłowa z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały budzetowej Gminy Jodłowa na 2006 rok oraz zmian budżetu gminy 2006-09-15
Uchwała Nr XXXIV/35/06 Rady Gminy Jodłowa z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Dzwonowej, stanowiących mienie komunalne gminy Jodłowa 2006-11-30
Uchwała Nr XXXIV/36/06 Rady Gminy Jodłowa z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy Jodłowa za I półrocze 2006 roku 2006-11-30
Uchwała Nr XXXIV/37/06 Rady Gminy Jodłowa z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jodłowej 2006-11-30
Uchwała Nr XXXIV/38/06 Rady Gminy Jodłowa z dnia 24 sierpnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach w gminie Jodłowa 2006-11-30
Uchwała Nr XXXV/39/06 Rady Gminy Jodłowa z dnia 3 październik 2006 r. w sprawie zmiany uchwały budzetowej gminy Jodłowa na 2006 rok oraz zmian budzetu gminy 2006-11-30
Uchwała Nr XXXV/40/06 Rady Gminy Jodłowa z dnia 3 paxdziernika 2006 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Jodłowa na 2007 rok 2006-11-30
Uchwała Nr XXXV/41/06 Rady Gminy Jodłowa z dnia 3 października 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jodłowa na 2006 rok 2006-11-30
Uchwała Nr XXXV/42/06 Rady Gminy Jodłowa z dnia 3 października 2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 2006-11-30
Uchwała Nr XXXV/43/06 Rady Gminy Jodłowa z dnia 3 października 2006 r w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2006-11-30
Uchwała Nr XXXVI/44/06 Rady Gminy Jodłowa z dnia 19 października 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2006 rok 2006-11-30
Uchwała Nr XXXVI/45/06 Rady Gminy Jodłowa z dnia 19 października 2006 r. w sprawie zaciągniecia kredytu długoterminowego 2006-11-30
Uchwała Nr I/46/06 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Jodłowa 2006-12-01
Uchwała Nr I/47/06 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Jodłowa 2006-12-01
Uchwała Nr I/48/06 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 2006-12-01
Uchwała Nr I/49/06 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Rady Gminy Jodłowa 2006-12-01
Uchwała Nr I/50/06 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie powołania Komisji Infrastruktury Społecznej - Oswiaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Jodłowa 2006-12-01
Uchwała Nr I/51/06 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rzemiosła Rady Gminy Jodłowa 2006-12-01
Uchwała Nr I/52/06 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie powołania Komisji ds. Samorządowych, Ładu, Porządku Publicznego i P.Poż. Rady Gminy Jodłowa 2006-12-01
Uchwała Nr II/53/06 Rady Gminy Jodłowa z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jodłowa 2007-01-23
Uchwała Nr II/54/06 Rady Gminy Jodłowa z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Jodłowa w 2007 roku. 2007-01-23
Uchwała Nr II/55/06 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2006 rok 2007-01-23
Uchwała Nr III/56/06 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jodłowa na 2007 rok 2007-01-23
Uchwała Nr III/57/06 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jodłowa na 2007 rok 2007-01-23
Uchwała Nr III/58/06 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jodłowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2007. 2007-01-23
Uchwała Nr III/59/06 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29.12.2006 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu Rozporządzenia Wojewody Podkarpackiego w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego 2007-01-23
Uchwała Nr III/60/06 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa na 2007 rok 2007-01-23
Uchwała Nr III/61/06 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Zagórzu, stanowiącej mienie komunalne gminy Jodłowa. 2007-01-23
Uchwała Nr III/62/06 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Jodłowa 2007-01-23
Uchwała Nr III/63/06 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe odprowadzenia ścieków 2007-01-23


Osoba publikująca: mgr Elżbieta Stanula
Data publikacji: 2006-04-24