Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Drukuj
Liczba odwiedzin kategorii: 2870
Nazwa pozycji Data
Ogłoszenie wyników naboru projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Jodłowa w 2015 roku 2015-01-20
Ogłoszenie z dnia 23.12.2014r. o naborze projektów służących rozwojowi sportu na dofinansowanie w 2015r. 2014-12-23
Ogłoszenie z dnia 24.11.2014r. o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2014-11-24
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości z dnia 13.11.2014r. 2014-11-13
Ogłoszenie Wójta Gminy Jodłowa dotyczące konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Jodłowa z organizacjami pozarządowymi 2014-10-15
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na działkach nr 3373/3, 3276/10 w miejscowości Jodłowa. 2014-10-14
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego "Dostawa mieszanki kruszywa 0-31,5 mm na bazę Zleceniodawcy 2014-09-04
Informacja o ogłoszeniu II przetargu ustnego nieograniczonego 2014-08-25
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w drodze bezprzetargowej 2014-08-14
Informacja Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 lipca 2014r. 2014-07-31
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowa linii kablowej nN w ramach przebudowy i remontu sieci nN zasilanej ze stacji transformatorowej S-303 Jodłowa 5 na terenie obejmującym działki nr 1855/2, 1854/8, 1854/7 położonej w Jodłowej, obręb nr 4 Jodłowa 2014-07-28
Informacja o ogłoszeniu przetargu 2014-07-21
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Jodłowa w roku 2014 2014-06-26
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2014-06-30
Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa 2014-06-02
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci napowietrznej oświetlenia drogowego w miejscowości Dębowa 2014-05-16
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2014-04-25
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wszczęciu postępowaniu administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. Budowa sieci napowietrznej oświetlenia drogowego w miejscowości Dębowa 2014-04-04
Obwieszczenie o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Zabezpieczenie przed erozją dna i brzegów p. Jodłówka w km 0+000 - 0+700, 8+000 - 10+000, 13+200 - 15+200 w gminie Jodłowa w miejscowości Dęborzyn i Jodłowa 2014-03-27
Ogłoszenie wyników naboru projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Jodłowa w 2014r. 2014-03-21
Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2014-03-07
Ogłoszenie naboru projektów służących rozwojowi sportu 2014-02-07
Informacja o wyniku przeprowadzonej konsultacji w sprawie zmiany rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014 2014-01-24
Ogłoszenie wyników naboru projektów służących rozwojowi sportu na ternie Gminy Jodłowa w 2014 roku 2014-01-23
Ogłoszenie o terminie konsultacji w sprawie zmiany rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 2014-01-16
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 04.06.2014 2014-06-04