Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

 Nazwa pozycji Data
Zarządzenie nr 1/19 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 03.01.2019 r. w sprawie wydzierżawiania nieruchomości z przeznaczeniem pod gminne targowisko 2019-02-27
Zarządzenie nr 2/19 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 03.01.2019 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2019-02-27
Zarządzenie nr 3/19 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 07.01.2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 2019-02-27
Zarządzenie nr 4/19 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 08.01.2019 r. w sprawie oddania w użyczenie lokalu użytkowego, stanowiącego mienie komunalne 2019-02-27
Zarządzenie nr 5/19 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 08.01.2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2019 rok 2019-02-27
Zarządzenie nr 6/19 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 17.01.2019 r. w sprawie wyznaczenia gminnego koordynatora ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych oraz powołania zespołu zadaniowego ds. ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie gminy Jodłowa 2019-02-27
Zarządzenie nr 7/19 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18.01.2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne gminy Jodłowa 2019-02-27
Zarządzenie nr 8/19 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 22.01.2019 r. w sprawie oddania w użyczenie lokalu użytkowego, stanowiącego mienie komunalne 2019-02-27
Zarządzenie nr 9/19 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23.01.2019 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020, dla których Gmina Jodłowa jest organem prowadzącym 2019-02-27
Zarządzenie nr 10/19 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25.01.2019 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Jodłowa 2019-02-27
Zarządzenie nr 11/19 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29.01.2019 r. w sprawie funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Gminy Jodłowa 2019-02-27
Zarządzenie nr 12/19 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29.01.2019 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2019-02-27
Zarządzenie nr 13/19 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12.02.2019 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2019-02-27
Zarządzenie nr 14/19 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14.02.2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym 2019-02-27
Zarządzenie nr 15/19 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 20.02.2019 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2019-02-27
Zarządzenie nr 16/19 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26.02.2019 r. w sprawie przełożenia raportu z wykonania Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jodłowa w 2018 r. 2019-02-27
ZARZĄDZENIE NR 17/19 WÓJTA GMINY JODŁOWA z dnia 27 luty 2019r w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2019-05-27
ZARZĄDZENIE Nr 18/19 WÓJTA GMINY JODŁOWA z dnia 28 luty 2019r w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2019 rok 2019-05-27
ZARZĄDZENIE NR 19/19 WÓJTA GMINY JODŁOWA z dnia 1 marca 2019r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Jodłowa 2019-05-27
ZARZĄDZENIE NR 20/19 WÓJTA GMINY JODŁOWA z dnia 05 marca 2019r. W sprawie ogłoszenia naboru projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Jodłowa 2019-05-27
ZARZĄDZENIE NR 21/19 WÓJTA GMINY JODŁOWA z dnia 11 marca 2019 r. W sprawie powołania komisji ds. Szacowania strat w budynkach mieszkalnych i budynkach gospodarczych służących zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych 2019-05-27
ZARZĄDZENIE NR 22/19 WÓJTA GMINY JODŁOWA z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji do spraw rozpatrzenia złożonych projektów służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Jodłowa 2019-05-27
ZARZĄDZENIE NR 23/19 WÓJTA GMINY JODŁOWA z dnia 13 marca 2019 r. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 2019-05-27
ZARZĄDZENIE NR 24/19 WÓJTA GMINY JODŁOWA z dnia 14 marca 2019 r. W sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich w sołectwach gminy Jodłowa 2019-05-27
ZARZĄDZENIE NR 25/19 WÓJTA GMINY JODŁOWA z dnia 14 marca 2019 r. W sprawie ustalenia wzoru zgłoszenia kandydata na Sołtysa i kandydata na członka Rady Sołeckiej, wzoru oświadczenia kandydata na Sołtysa i kandydata na członka Rady Sołeckiej o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności, wzoru wykazu wyborców popierających zgłoszenie kandydata na Sołtysa i kandydata na członka Rady Sołeckiej oraz wzoru zgłoszenia kandydata na członka komisji wyborczej w wyborach Sołtysów i członków Rad Sołeckich w gminie Jodłowa. 2019-05-27
ZARZĄDZENIE NR 26/19 WÓJTA GMINY JODŁOWA z dnia 15 marca 2019 r. W sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania oraz protokołów głosowania i wyniku wyborów w wyborach Sołtysów i członków Rad Sołeckich w gminie Jodłowa 2019-05-27
ZARZĄDZENIE NR 27/19 WÓJTA GMINY JODŁOWA z dnia 15 marca 2019 r. W sprawie ustalenia wzoru protokołu obsadzenia mandatu Sołtysa bez głosowania oraz wzoru protokołu obsadzenia mandatów członków Rady Sołeckiej bez głosowania 2019-05-27
ZARZĄDENIE NR 28/19 Wójta Gminy Jodłowa Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 15 marca 2019 r. W sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Gminy Jodłowa w 2019 roku. 2019-05-27
ZARZĄDZENIE NR 29/19 WÓJTA GMINY JODŁOWA z dnia 18 marca 2019 r. Dotyczące wyboru projektu z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Jodłowa i ustalenia wysokości dotacji 2019-05-27
ZARZĄDZENIE NR 30/19 WÓJTA GMINY JODŁOWA z dnia 19 marca 2019 r. W sprawie trybu pracy komisji wyborczych w wyborach Sołtysów i członków Rad Sołeckich 2019-05-27
ZARZĄDZNIE NR 31/19 WÓJTA GMINY JODŁOWA z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok 2019-05-29
ZARZĄDZENIE Nr 32/19 WÓJTA GMINY JODŁOWA Z DNIA 27.03.2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowo - rzeczowego sołectwa Dzwonowa na 2019 rok 2019-05-29
ZARZĄDZENIE NR 33/19 WÓJTA GMINY JODŁOWA z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2019-05-30
ZARZĄDZENIE Nr 34/19 WÓJTA GMINY JODŁOWA z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2019 rok 2019-05-30
ZARZĄDZENIE NR 35/19 WÓJTA GMINY JODŁOWA z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej 2019-05-30
ZARZĄDZENIE NR 36/19 WÓJTA GMINY JODŁOWA z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej 2019-05-30
ZARZĄDZENIE Nr 37/19 WÓJTA GMINY JODŁOWA Z DNIA 01.04.2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowo - rzeczowego sołectwa Jodłowa Wisowa na 2019 rok 2019-05-30
ZARZĄDZENIE Nr 38/19 WÓJTA GMINY JODŁOWA Z DNIA 01.04.2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowo - rzeczowego sołectwa Jodłowa Górna na 2019 rok 2019-05-30
ZARZĄDZENIE NR 39/19 WÓJTA GMINY JODŁOWA z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Jodłowa 2019-05-30
ZARZĄDZENIE NR 40/19 WÓJTA GMINY JODŁOWA z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru pieczęci komisji wyborczej w wyborach Sołtysów i członków Rad Sołeckich 2019-05-30
ZARZĄDENIE NR 41/19 WÓJTA GMINY JODŁOWA z dnia 08 kwietnia 2019 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości, stanowiącej mienie komunalne 2019-05-30
ZARZĄDZENIE NR 42/19 WÓJTA GMINY JODŁOWA z dnia 08 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2019-05-30
ZARZĄDZENIE NR 43/19 WÓJTA GMINY JODŁOWA z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej w Jodłowej Dolnej do przeprowadzenia wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej sołectwa Jodłowa Dolna zarządzonych na dzień 28 kwietnia 2019 r. 2019-05-30
ZARZĄDZENIE NR 44/19 WÓJTA GMINY JODŁOWA z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie powoływania Komisji Wyborczej w Dębowej do przeprowadzenia wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej sołectwa Dębowa zarządzonych na dzień 28 kwietnia 2019 r. 2019-05-30
ZARZĄDZENIE Nr 45/19 WÓJTA GMINY JODŁOWA Z DNIA 09.04.2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowo - rzeczowego sołectwa Jodłowa Dolna na 2018 rok 2019-05-30
ZARZĄDZENIE Nr 46/19 WÓJTA GMINY JODŁOWA Z DNIA 09.04.2019 r. w sprawie ustalenia zmiany planu finansowo - rzeczowego sołectwa Dzwonowa na 2019 rok 2019-05-30
ZARZĄDZENIE NR 47/19 WÓJTA GMINY JODŁOWA z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2019-05-30
ZARZĄDZENIE Nr 48/19 WÓJTA GMINY JODŁOWA z dnia 17 kwietnia 2019 r . w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2019 rok 2019-05-30
ZARZĄDZENIE Nr 49/19 WÓJTA GMINY JODŁOWA Z DNIA 17.04.2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowo - rzeczowego sołectwa Dęborzyn na 2019 rok 2019-05-30
ZARZĄDENIE Nr 50/19 WÓJTA GMINY JODŁOWA Z DNIA 17.04.2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowo - rzeczowego sołectwa Zagórze na 2019 rok 2019-05-30
ZARZĄDZENIE NR 51/19 WÓJTA GMINY JODŁOWA z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2019 rok 2019-05-30
ZARZĄDZENIE NR 52/19 WÓJTA GMINY JODŁOWA z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych od oddania w użyczenie 2019-05-30
ZARZĄDZENIE Nr 53/19 WÓJTA GMINY JODŁOWA Z DNIA 26.04.2019 r. w sprawie planu finansowo - rzeczowego sołectwa Dębowa na 2019 rok 2019-05-30
ZARZĄDZENIE NR 54/19 WÓJTA GMINY JODŁOWA z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za 2018 rok 2019-05-30
ZARZĄDENIE Nr 55/19 WÓJTA GMINY JODŁOWA z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku nr 69 w Jodłowej, stanowiącym mienie komunalne 2019-05-30
ZARZĄDZENIE NR 56/19 WÓJTA GMINY JODŁOWA z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizacje zadania publicznego w 2019r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2019-05-30
ZARZĄDZENIE NR 57/19 WÓJTA GMINY JODŁOWA z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Jodłowa 2019-05-31
ZARZĄDZENIE NR 59/19 WÓJTA GMINY JODŁOWA z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat 2019-05-31
ZARZĄDZENIE NR 59/19 WÓJTA GMINY JODŁOWA z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Armii Krajowej w Dębowej 2019-05-31
ZARZĄDZENIE NR 60/19 WÓJTA GMINY JODŁOWA z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2019 rok 2019-07-12
ZARZĄDZENIE NR 61/19 WÓJTA GMINY JODŁOWA z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Jodłowa 2019-07-12
Zarządzenie Nr 62/19 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Jodłowa za 2018 rok 2019-07-12
Zarządzenie Nr 64/19 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie składu osobowego Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie gminy Jodłowa w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, osunięcie się ziemi lub lawinę 2019-07-12
Zarządzenie Nr 65/19 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dowozu i odwozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Jodłowa 2019-07-12
Zarządzenie Nr 66/19 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie dowozu i zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych, ich rodziców, opiekunów z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 2019-07-12
Zarządzenie Nr 67/19 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna z działek stanowiących mienie komunalne Gminy Jodłowa 2019-07-12
Zarządzenie Nr 68/19 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie przedłożenia projektów uchwał pod obrady Rady Gminy 2019-07-12
Zarządzenie Nr 69/19 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. w następującym zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2019-07-12
Zarządzenie Nr 70/19 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej 2019-07-12
Zarządzenie Nr 71/19 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w mikroprojekcie pn. W sieci bez barier - Jodłowa 2019 w ramach projektu W sieci bez barier realizowanego w ramach III osi priorytetowej Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 ? 2020 2019-07-12
Zarządzenie Nr 72/19 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na szkolenia w ramach mikroprojektu W sieci bez barier - Jodłowa 2019 2019-07-12
Zarządzenie Nr 73/19 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały pod obrady Rady Gminy 2019-07-12
Zarządzenie Nr 74/19 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Jodłowa w 2019 roku 2019-07-12
Zarządzenie Nr 75/19 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne gminy Jodłowa 2019-07-12
Zarządzenie Nr 76/19 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej za 2018 rok 2019-07-12
Zarządzenie Nr 77/19 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w szkołach prowadzonych przez Gminę Jodłowa 2019-07-12
Zarządzenie Nr 78/19 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 2019-07-12
Zarządzenie Nr 80/19 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2019-07-12
Zarządzenie Nr 81/19 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2019-07-12
Zarządzenie Nr 82/19 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2019-07-12
Zarządzenie Nr 83/19 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2019-07-12
Zarządzenie Nr 84/19 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej 2019-07-12
Zarządzenie Nr 85/19 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wejście w teren 2019-07-12
Zarządzenie Nr 86/19 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2019-07-12
Zarządzenie Nr 87/19 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2019-07-12


  Ilość odwiedzin: 1358252