Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

 Nazwa pozycji Data
Uchwała Nr XXXVII/1/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zadanie pn "Budowa wiejskiego boiska sportowego z infrastrukturą i garażem w Jodłowej Górnej" 2010-04-19
Uchwała Nr XXXVII/2/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2010 rok 2010-04-19
Uchwała Nr XXXVIII/3/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 5 luty 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jodłowa na 2010 rok 2010-04-19
Uchwała Nr XXXVIII/4/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 5 luty 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jodłowa a Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie 2010-04-19
Uchwała Nr XXXVIII/5/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 5 lutego 2010r. zmianiająca uchwałę w sprawie upoważnienia Wójta do zawarcia umowy partnerstwa dla realizacji projektu "Wyposażenie Jednostki odpowiedzialnej za podejmowanie działań ratowniczych w samochód ratowniczo-gaśniczy celem zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Gminy Jodłowa" 2010-04-19
Uchwała Nr XXXVIII/6/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 5 luty 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jodłowa a Powiatem Dębickim na dofinansowanie zadania własnego powiatu 2010-04-19
Uchwała Nr XXXVIII/7/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 5 luty 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jodłowa a Powiatem Dębickim na dofinansowanie zadania własnego powiatu 2010-04-19
Uchwała Nr XXXIX/8/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych na realizację projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Gminę Jodłowa 2010-04-19
Uchwała Nr XXXIX/9/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 luty 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego 2010-04-19
Uchwała Nr XXXIX/10/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jodłowa na 2010 rok 2010-04-19
Uchwała Nr XXXIX/11/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 luty 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2010 rok 2010-04-19
Uchwała Nr XXXIX/12/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty targowej na terenie gminy Jodłowa 2010-04-19
Uchwała Nr XL/13/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 26 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jodłowa za 2009 rok 2010-04-19
Uchwała Nr XL/14/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 26 marca 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jodłowa 2010-04-19
Uchwała Nr XL/15/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 26 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jodłowa na 2010 rok 2010-04-19
Uchwała Nr XL/16/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2010 rok 2010-04-19
Uchwaa Nr XL/17/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku 2010-04-19
Uchwała Nr XL/18/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2010-04-19
Uchwała Nr XL/19/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jodłowa 2010-04-19
Uchwała Nr XL/20/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 26 marca 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Choszczno 2010-04-19
Uchwała Nr XL/21/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 26 marca 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego 2010-04-19
Uchwała Nr XLI/22/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 14 kwietnia 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2010 rok 2010-04-19
Uchwała Nr XLI/23/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 14 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia wsparcia w formie wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie 2010-04-19
Uchwała Nr XLII/24/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 14 maja 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schornisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 2010-06-17
Uchwała Nr XLII/25/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 14 maja 2010r w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2010-06-17
Uchwała Nr XLII/26/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 14 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jodłowa na 2010 rok 2010-06-17
Uchwała Nr XLII/27/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 14 maja 2010r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2010-06-17
Uchwała Nr XLII/28/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 14 maja 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2010 rok 2010-06-17
Uchwała Nr XLII/29/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 14 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jodłowa 2010-06-17
Uchwała Nr XLIII/30/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2010 rok 2010-06-17
Uchwała Nr XLIII/31/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 maja 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Gorzyce 2010-06-17
Uchwała Nr XLIII/32/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 maja 2010r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Czermin 2010-06-17
Uchwała Nr XLIII/33/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 maja 2010r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Borowa 2010-06-17
Uchwała Nr XLIII/34/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jodłowana 2010 rok 2010-06-17
Uchwała Nr XLIV/35/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego 2010-09-13
Uchwała Nr XLIV/36/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na realizację projektu "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" 2010-09-13
Uchwała Nr XLIV/37/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zadanie pn "Budowa parkingu wraz z oświetleniem na działkach nr 1861, 1860 w Jodłowej Dolnej oraz budowa oświetlenia wzdłuż chodnika na drodze powiatowej 1310" 2010-09-13
Uchwała Nr XLIV/38/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego 2010-09-13
Uchwała Nr XLIV/39/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Jodłowa 2010-09-13
Uchwała Nr XLIV/40/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Województwem Podkarpackim w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" 2010-09-13
Uchwała Nr XLIV/41/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jodłowa na 2010 rok 2010-09-13
Uchwała Nr XLIV/42/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2010 rok 2010-09-09
Uchwała Nr XLV/43/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 9 sierpnia 2010r. wsprawie regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe 2010-09-13
Uchwała Nr XLV/44/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad,sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Jodłowa i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną 2010-09-13
Uchwała Nr XLV/45/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie zaopiniowania przedłożonego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie projektu pn:Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni Wisłoka" 2010-09-13
Uchwała Nr XLV/46/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 9 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jodłowa na 2010 rok 2010-09-13
Uchwała Nr XLV/47/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2010 rok 2010-09-13
Uchwała Nr XLV/48/10 rady Gminy Jodłowa z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zadanie pn "Przebudowa drogi nr 106504 R w miejscowości Jodłowa" 2010-09-13
Uchwała Nr XLV/49/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zadanie pn "Eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego w miejscowości Dębowa". 2010-09-13
Uchwała Nr XLV/50/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Jodłowa 2010-09-13
Uchwała Nr XLVI/51/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 3 września 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z radami działalności pożytku publicznego , organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 2010-09-13
Uchwała Nr XLVI/52/10 Rady gminy Jodłowa z dnia 3 września 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2010 rok 2010-09-13
Uchwała Nr XLVI/53/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 3 września 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe 2010-09-13
Uchwała Nr XLVII/54/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 września 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego 2010-10-12
Uchwała Nr XLVII/55/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 września 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego 2010-10-12
Uchwała Nr XLVII/56/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 września 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/35/10 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego 2010-10-12
Uchwała Nr XLVII/57/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2010 rok 2010-12-10
Uchwała Nr XLVII/58/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 września 2010r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zadanie pn "Remont drogi gminnej nr 106510R położonej w miejscowości Jodłowa" 2010-10-12
Uchwała Nr XLVIII/59/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 14 października 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi 2010-11-10
Uchwała Nr XLVIII/60/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 14 października 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego 2010-11-10
Uchwała Nr XLVIII/61/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 14 października 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego 2010-11-10
Uchwała Nr XLVIII/62/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 14 października 2010r. w sprawie 2010-11-10
Uchwała XLVIII/63/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 14 października 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2010 rok 2010-12-10
Uchwała Nr XLVIII/64/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 14 października 2010r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na eksploatację i konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego w Gminie Jodłowa 2010-11-10
Uchwała Nr XLIX/65/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Jodłowa na 2011 rok 2010-12-22
Uchwała Nr XLIX/66/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Jodłowa w 2011 rok 2010-12-22
Uchwała Nr XLIX/67/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 10 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty targowej na terenie gminy Jodłowa 2010-12-22
Uchwała Nr XLIX/68/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków 2010-12-22
Uchwała Nr XLIX/69/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jodłowa 2010-12-22
Uchwała Nr XLIX/70/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 10 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jodłowa na 2010 rok 2010-12-22
Uchwała Nr XLIX/71/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie samochodu specjalnego w drodze darowizny 2010-12-22
Uchwała Nr XLIX/72/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2010 rok 2010-12-10
Uchwała Nr XLIX/73/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 10 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Wójta do zawarcia umowy w celu realizacji partnerstwa dla realizacji projektu "Wyposażenie jednostki odpowiedzialnej za podejmowanie działań ratowniczych w samochód ratowniczo-gaśniczy celem zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Gminy Jodłowa" 2010-12-22
Uchwała Nr XLIX/75/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na realizację projektu 2010-12-22
Uchwała Nr XLIX/75/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 10 listopada 2010r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszarów , na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi 2010-12-22
Uchwała Nr XLIX/76/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi 2010-12-22
Uchwała Nr I/77/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Jodłowa 2010-12-22
Uchwała Nr I/78/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jodłowa 2010-12-22
Uchwała Nr I/79/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 2010-12-22
Uchwała Nr I/80/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Rady Gminy Jodłowa 2010-12-22
Uchwała Nr I/81/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Infrastruktury Społecznej - Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Jodłowa 2010-12-22
Uchwała Nr I/82/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rzemiosła Rady Gminy Jodłowa 2010-12-22
Uchwała Nr I/83/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji ds.Samorządowych, Ładu, Porządku Publicznego i P/Poż Rady Gminy Jodłowa 2010-12-22
Uchwała Nr II/84/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jodłowa 2010-12-22
Uchwała Nr II/85/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2010 rok 2010-12-22
Uchwała Nr III/86/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i wypłaty diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych 2010-12-30
Uchwała Nr III/87/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Jodłowa 2010-12-30
Uchwała Nr III/88/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia miesięcznej zryczałtowanej diety dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy Jodłowa 2010-12-30
Uchwała Nr III/89/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych 2010-12-30
Uchwała Nr III/90/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej zryczałtowanej diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych w gminie Jodłowa 2010-12-30
Uchwała Nr III/91/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa na 2011 rok 2010-12-30
Uchwała Nr III/92/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Jodłowa 2010-12-30
Uchwała Nr III/93/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na poczet środków na 2011 rok 2012-12-30
Uchwała Nr III/94/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jodłowa na 2011 rok 2010-12-30
Uchwała Nr III/95/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jodłowa na 2011 rok 2010-12-30
Uchwała Nr III/96/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2010 rok 2010-12-30
Uchwała Nr III/97/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw gminy Jodłowa 2010-12-30
Uchwała Nr III/98/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia dopłaty z budżetu gminy do zbiórki odpadów stałych i odpadów opakowaniowych na 2011 rok 2010-12-30
Uchwała Nr III/99/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego 2010-12-30
Uchwała Nr III/100/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2010r. uchylająca uchwałę Nr XLVIII/60/10 Rady Gminy Jodłowa w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego 2010-12-30
Uchwała Nr III/101/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2010r. uchylająca uchwałę Nr XLVII/54/10 Rady Gminy Jodłowa w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego 2010-12-30
Uchwała Nr III/102/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2010r. uchylająca uchwałę Nr XLVIII/61/10 Rady Gminy Jodłowa w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego 2010-12-30
Uchwała Nr III/103/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jodłowa z dnia 20 listopada 2008r. Nr XXIII/62/08 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2011-04-05
Uchwała Nr III/104/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jodłowa 2010-12-30
Uchwała budżetowa Gminy Jodłowa na rok 2011 Nr III/105/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2010r. 2010-12-30
Uchwała Nr IV/106/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych 2011-01-17
Uchwała Nr IV/107/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jodłowa na 2011 rok 2011-01-17
Uchwała Nr IV/108/10 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków 2011-01-17


  Ilość odwiedzin: 2391073