Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

 Nazwa pozycji Data
Uchwała Nr IV/1/19 Rady Gminy Jodłowa z dnia 8 stycznia 2019r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2019 rok 2019-01-14
Uchwała Nr IV/2/19 Rady Gminy Jodłowa z dnia 8 stycznia 2019r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Jodłowa 2019-01-14
Uchwała Nr V/3/19 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 lutego 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 2019-02-15
Uchwała Nr V/4/19 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 lutego 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-02-15
Uchwała Nr V/5/19 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 lutego 2019r.w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2019-02-15
Uchwała Nr V/6/19 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 lutego 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2019 rok 2019-02-15
Uchwała Nr V/7/19 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 lutego 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jodłowa na 2019 rok 2019-02-15
Uchwała Nr V/8/19 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 lutego 2019r.w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jodłowa na 2019 rok 2019-02-15
Uchwała Nr VI/9/19 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 lutego 2019r.w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jodłowa 2019-03-01
Uchwała Nr VI/10/19 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 lutego 2019r.w sprawie projektu zmiany uchwały Nr XXIX/15/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą -Prawo oświatowe, na okres od 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r. 2019-03-01
Uchwała Nr VI/11/19 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 lutego 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jodłowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 w Jodłowej 2019-03-01
Uchwała Nr VI/12/19 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 lutego 2019r.w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jodłowa w roku 2019 2019-03-01
Uchwała Nr VI/13/19 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 lutego 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Jodłowa oraz określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawki tej opłaty 2019-03-01
Uchwała Nr VI/14/19 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 lutego 2019r.w sprawie zmiany statutu gminy Jodłowa 2019-03-01
Uchwała Nr VI/15/19 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 lutego 2019r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Jodłowa 2019-03-01
Uchwała Nr VI/16/19 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 lutego 2019r. uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Jodłowa na lata 2016-2020 2019-03-01
Uchwała Nr VI/17/19 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 lutego 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu Zakup wyposażenia siłowni w Jodłowej w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 2019-03-01
Uchwała Nr VI/18/19 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 lutego 2019r.w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego 2019-03-01
Uchwała Nr VI/19/19 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 lutego 2019r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego 2019-03-01
Uchwała Nr VI/20/19 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 lutego 2019r.w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2019 rok 2019-03-01
Uchwała Nr VII/21/19 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2019 rok 2019-04-05
Uchwała Nr VII/22/19 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Jodłowa 2019-04-05
Uchwała Nr VII/23/19 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 2019-04-05
Uchwała Nr VII/24/19 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 2019-04-05
Uchwała Nr VIII/25/19 Rady Gminy Jodłowa z dnia 17 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r do dnia 31 sierpnia 2019r. 2019-04-27
Uchwała Nr VIII/26/19 Rady Gminy Jodłowa z dnia 17 kwietnia 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Jodłowa na 2019 rok 2019-04-27
Uchwała Nr VIII/27/19 Rady Gminy Jodłowa z dnia 17 kwietnia 2019r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jodłowa 2019-04-27
Uchwała Nr VIII/28/19 Rady Gminy Jodłowa z dnia 17 kwietnia 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jodłowa na 2019 rok 2019-04-27
Uchwała Nr VIII/29/19 Rady Gminy Jodłowa z dnia 17 kwietnia 2019r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2019r. 2019-04-27
Uchwała Nr IX/30/19 Rady Gminy Jodłowa z dnia 13 czerwca 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wysokość i warunki wypłacania świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jodłowa 2019-06-18
Uchwała Nr IX/31/19 Rady Gminy Jodłowa z dnia 13 czerwca 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Jodłowa 2019-06-18
Uchwała Nr IX/32/19 Rady Gminy Jodłowa z dnia 13 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Jodłowa na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej 2019-06-18
Uchwała Nr IX/33/19 Rady Gminy Jodłowa z dnia 13 czerwca 2019r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 2019-06-18
Uchwała Nr IX/34/19 Rady Gminy Jodłowa z dnia 13 czerwca 2019r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2019 rok 2019-06-18
Uchwała Nr IX/35/19 Rady Gminy Jodłowa z dnia 13 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego 2019-06-18
Uchwała Nr IX/36/19 Rady Gminy Jodłowa z dnia 13 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jodłowa wotum zaufania 2019-06-18
Uchwała Nr IX/37/19 Rady Gminy Jodłowa z dnia 13 czerwca 2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jodłowa za rok 2018 2019-06-18
Uchwała Nr IX/38/19 Rady Gminy Jodłowa z dnia 13 czerwca 2019r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Jodłowa za rok 2018 2019-06-18


  Ilość odwiedzin: 1358264