Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

 Nazwa pozycji Data
Uchwała Nr XXXIX/1/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 24 stycznia 2018r.w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu gminy Jodłowa dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Jodłowa oraz terminu i sposobie ich rozliczania 2018-01-26
Uchwała Nr XXXIX/2/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 24 stycznia 2018r.w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie do 28.02.2018r. realizacji projektu w partnerstwie pn Szansa na lepsze jutro w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 2018-01-26
Uchwała Nr XXXIX/3/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 24 stycznia 2018r.w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego 2018-01-26
Uchwała Nr XXXIX/4/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 24 stycznia 2018r.w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2018 rok 2018-01-26
Uchwała Nr XXXIX/5/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 24 stycznia 2018r.w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2018-01-26
Uchwała Nr XXXIX/6/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 24 stycznia 2018r.zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jodłowa , udostępnionych dla przewoźników i operatorów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów 2018-01-26
Uchwała Nr XL/7/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe 2018-03-05
Uchwała Nr XL/8/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jodłowa w roku 2018 2018-03-05
Uchwała Nr XL/9/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Jodłowa 2018-03-05
Uchwała Nr XL/10/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2018 rok 2018-03-05
Uchwała Nr XL/11/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2018-03-05
Uchwała Nr XLI/12/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 marca 2018r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jodłowa 2018-04-23
Uchwała Nr XLI/13/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 marca 2018r. w sprawie terminu,częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2018-04-23
Uchwała Nr XLI/14/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 marca 2018r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2018-04-23
Uchwała Nr XLI/15/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 marca 2018r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów 2018-04-23
Uchwała Nr XLI/16/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 marca 2018r. w sprawie podziału gminy Jodłowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 2018-04-23
Uchwała Nr XLI/17/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 marca 2018r. w sprawie podziału gminy Jodłowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-04-23
Uchwała Nr XLI/18/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 marca 2018r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2018 rok 2018-04-23
Uchwała Nr XLII/19/18 Rady gminy Jodłowa z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw gminy Jodłowa 2018-05-18
Uchwała Nr XLII/20/18 Rady gminy Jodłowa z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2018-05-18
Uchwała Nr XLII/21/18 Rady gminy Jodłowa z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Jodłowa na lata 2018-2020 2018-05-18
Uchwała Nr XLII/22/18 Rady gminy Jodłowa z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie zmian budżetu gminy jodłowa na 2018 rok 2018-05-18
Uchwała Nr XLII/23/18 Rady gminy Jodłowa z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Jodłowa 2018-05-18
Uchwała Nr XLII/24/18 Rady gminy Jodłowa z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zadanie pn Budowa przyobiektowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jodłowa 2018-05-18
Uchwała Nr XLII/25/18 Rady gminy Jodłowa z dnia 26 kwietnia 2018r. zmieniająca uchwał Nr XVIII/17/16 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zadanie pn Budowa wodociągów w Gminie Jodłowa 2018-05-18
Uchwała Nr XLII/26/18 Rady gminy Jodłowa z dnia 26 kwietnia 2018r. zmieniająca uchwał Nr XXIV/50/16 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zadanie pn Budowa kanalizacji w Gminie Jodłowa 2018-05-18
Uchwała Nr XLIII/27/18 Rady gminy Jodłowa z dnia 11 maja 2018r. w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jodłowa 2018-05-18
Uchwała Nr XLIII/28/18 Rady gminy Jodłowa z dnia 11 maja 2018r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2018 rok 2018-05-18
Uchwała Nr XLIII/29/18 Rady gminy Jodłowa z dnia 11 maja 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Jodłowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 2018-05-18
Uchwała Nr XLIII/30/18 Rady gminy Jodłowa z dnia 11 maja 2018r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańca Gminy Jodłowa 2018-05-18
Uchwała Nr XLIV/31/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 3 w Jodłowej 2018-06-15
Uchwała Nr XLIV/32/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jodłowa za rok 2017 2018-06-15
Uchwała Nr XLIV/33/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Jodłowa za rok 2017 2018-06-15
Uchwała Nr XLIV/34/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 czerwca 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody 2018-06-15
Uchwała Nr XLIV/35/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 czerwca 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jodłowa na lata 2013-2032 2018-06-15
Uchwała Nr XLIV/36/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie zmiany statutu gminy Jodłowa 2018-06-15
Uchwała Nr XLIV/37/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Jodłowa Dolna 2018-06-15
Uchwała Nr XLIV/38/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Jodłowa Górna 2018-06-15
Uchwała Nr XLIV/39/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Jodłowa Wisowa 2018-06-15
Uchwała Nr XLIV/40/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Dębowa 2018-06-15
Uchwała Nr XLIV/41/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Dęborzyn 2018-06-15
Uchwała Nr XLIV/42/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Dzwonowa 2018-06-15
Uchwała Nr XLIV/43/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Zagórze 2018-06-15
Uchwała Nr XLIV/44/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe 2018-06-15
Uchwała Nr XLIV/45/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zadanie bieżące w zakresie promocji kultury 2018-06-15
Uchwała Nr XLIV/46/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na projekt pn Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Jodłowa 2018-06-15
Uchwała Nr XLIV/47/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie 2018-06-15
Uchwała Nr XLIV/48/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2018 rok 2018-06-15
Uchwała Nr XLIV/49/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Jodłowa 2018-06-15
Uchwała Nr XLV/50/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu odprowadzania ścieków 2018-07-30
Uchwała Nr XLV/51/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Jodłowa oraz zasad usytuowania na terenie Gminy jodłowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2018-07-30
Uchwała Nr XLV/52/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jodłowa w roku 2018 2018-07-30
Uchwała Nr XLV/53/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zadania realizowane w ramach projektu pn Budowa oczyszczalni ścieków oraz budowa części sieci kanalizacji w Gminie Jodłowa 2018-07-30
Uchwała Nr XLV/54/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jodłowa 2018-07-30
Uchwała Nr XLV/55/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2018 rok 2018-07-30
Uchwała Nr XLV/56/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2018-07-30
Uchwała Nr XLVI/57/18 Rady Gminy Jodłowa z 22 sierpnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 2018-08-27
Uchwała Nr XLVI/58/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 sierpnia 2018r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2018 rok 2018-08-27
Uchwała Nr XLVII/59/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 września 2018r. w sprawie zmiany statutu gminy Jodłowa 2018-10-12
Uchwała Nr XLVII/60/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 września 2018r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 2018-10-12
Uchwała Nr XLVII/61/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 września 2018r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywaniai obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony 2018-10-12
Uchwała Nr XLVII/62/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 września 2018r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych 2018-10-12
Uchwała Nr XLVII/63/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 września 2018r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego os osób fizycznych, podatku od nieruchomości os osób fizycznych oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów 2018-10-12
Uchwała Nr XLVII/64/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 września 2018r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa dla obszarów położonych w miejscowościach: Jodłowa, Dębowa, Dęborzyn, Dzwonowa 2018-10-12
Uchwała Nr XLVII/65/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 września 2018r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zadania realizowane w ramach projektu pn Budowa oczyszczalni ścieków oraz budowa części sieci kanalizacji w Gminie Jodłowa 2018-10-12
Uchwała Nr XLVII/66/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 września 2018r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zadanie pn Budowa przyobiektowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jodłowa 2018-10-12
Uchwała Nr XLVII/67/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 września 2018r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty oraz niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Jodłowa lub jej jednostkom organizacyjnym 2018-10-12
Uchwała Nr XLVII/68/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 września 2018r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/15/13 z dnia 28 luty 2013 roku w sprawie zasad przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska - usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji 2018-10-12
Uchwała Nr XLVII/69/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 września 2018r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zadanie pn Przebudowa sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Jodłowej 2018-10-12
Uchwała Nr XLVII/70/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 września 2018r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/50/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 września 2017 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2018-10-12
Uchwała Nr XLVII/71/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 września 2018r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2018-10-12
Uchwała Nr XLVII/72/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 września 2018r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2018-10-12
Uchwała Nr XLVII/73/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 września 2018r. w sprawie zmiany budżetu gminy Jodłowa na 2018 rok 2018-10-12
Uchwała Nr XLVII/74/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 września 2018r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2018-10-12
Uchwała Nr XLVII/75/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 września 2018r. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy 2018-10-12
Uchwała Nr XLVIII/76/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 6 listopada 2018r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jodłowa 2018-11-22
Uchwała Nr XLVIII/77/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 6 listopada 2018r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zastępcy Wójta Gminy Jodłowa 2018-11-22
Uchwała Nr XLVIII/78/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 6 listopada 2018r. w sprawie zmiany statutu gminy Jodłowa 2018-11-22
Uchwała Nr XLVIII/79/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 6 listopada 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw gminy Jodłowa 2018-11-22
Uchwała Nr XLVIII/80/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 6 listopada 2018r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa 2018-11-22
Uchwała Nr XLVIII/81/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 6 listopada 2018r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zadania realizowane w ramach projektu pn Budowa oczyszczalni ścieków oraz budowa części sieci kanalizacji w Gminie Jodłowa 2018-11-22
Uchwała Nr XLVIII/82/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 6 listopada 2018r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zadanie pn Budowa przyobiektowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminie Jodłowa 2018-11-22
Uchwała Nr XLVIII/83/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 6 listopada 2018r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zadanie pn Przebudowa sali widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Jodłowej 2018-11-22
Uchwała Nr XLVIII/84/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 6 listopada 2018r. zmieniająca uchwałę Nr XLVII/71/18 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2018-11-22
Uchwała Nr XLVIII/85/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 6 listopada 2018r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2018 rok 2018-11-22
Uchwała Nr XLVIII/86/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 6 listopada 2018r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na projekt pn Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Jodłowa 2018-11-22
Uchwała Nr XLVIII/87/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 6 listopada 2018r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zadania pn Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Jodłowa 2018-11-22
Uchwała Nr XLVIII/88/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 6 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jodłowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019r. 2018-11-22
Uchwała Nr XLVIII/89/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 6 listopada 2018r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych 2018-11-22
Uchwała Nr XLVIII/90/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 6 listopada 2018r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2018-11-22
Uchwała Nr XLVIII/92/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 6 listopada 2018r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Jodłowa w 2019 roku 2018-11-22
Uchwała Nr XLVIII/93/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 6 listopada 2018r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Jodłowa oraz określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawki tej opłaty 2018-11-22
Uchwała Nr I/94/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Jodłowa 2018-11-22
Uchwała Nr I/95/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jodłowa 2018-11-22
Uchwała Nr I/96/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 2018-11-22
Uchwała Nr I/97/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Rady Gminy Jodłowa 2018-11-22
Uchwała Nr I/98/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Infrastruktury Społecznej - Oświaty, kultury i Zdrowia Rady Gminy Jodłowa 2018-11-22
Uchwała Nr I/99/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rzemiosła Rady Gminy Jodłowa 2018-11-22
Uchwała Nr I/100/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji ds.Samorządowych,Ładu,Porządku Publicznego i P/Poż. Rady Gminy Jodłowa 2018-11-22
Uchwała Nr I/101/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji 2018-11-22
Uchwała Nr I/102/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 19 listopada 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych 2018-11-22
Uchwała Nr I/103/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jodłowa 2018-11-22
Uchwała Nr II/104/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych , dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 2018-12-20
Uchwała Nr II/105/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zadanie pn Budowa przyobiektowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jodłowa 2018-12-20
Uchwała Nr II/106/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 grudnia 2018r. uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego 2018-12-20
Uchwała Nr II/107/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 grudnia 2018r. uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego 2018-12-20
Uchwała Nr II/108/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 grudnia 2018r. uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego 2018-12-20
Uchwała Nr II/109/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 grudnia 2018r. uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego 2018-12-20
Uchwała Nr II/110/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zadania realizowane w ramach projektu pn.Budowa oczyszczalni ścieków oraz budowa części sieci kanalizacji w Gminie Jodłowa 2018-12-20
Uchwała Nr II/111/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2018 rok 2018-12-20
Uchwała Nr II/112/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2018-12-20
Uchwała Nr III/113/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Jodłowa 2019-01-02
Uchwała Nr III/114/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa na 2019 rok 2019-01-02
Uchwała Nr III/115/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Jodłowa Dolna 2019-01-02
Uchwała Nr III/116/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Jodłowa Górna 2019-01-02
Uchwała Nr III/117/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Jodłowa Wisowa 2019-01-02
Uchwała Nr III/118/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Dębowa 2019-01-02
Uchwała Nr III/119/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Dęborzyn 2019-01-02
Uchwała Nr III/120/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Dzwonowa 2019-01-02
Uchwała Nr III/121/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Zagórze 2019-01-02
Uchwała Nr III/122/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Rady Gminy Jodłowa 2019-01-02
Uchwała Nr III/122/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Infrastruktury Społecznej- Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Jodłowa 2019-01-02
Uchwała Nr III/124/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa, ochrony Środowiska i Rzemiosła Rady Gminy Jodłowa 2019-01-02
Uchwała Nr III/125/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji ds.Samorządowych, Ładu, Porządku Publicznego i P/Poż. Rady Gminy Jodłowa 2019-01-02
Uchwała Nr III/126/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jodłowa na 2019 rok 2019-01-02
Uchwała Nr III/127/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jodłowa na 2019 rok 2019-01-02
Uchwała Nr III/128/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie 2019-01-02
Uchwała Nr III/129/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego 2019-01-02
Uchwała Nr III/130/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego 2019-01-02
Uchwała Nr III/131/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego 2019-01-02
Uchwała Nr III/132/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2018 rok 2019-01-02
Uchwała Nr III/133/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 2019-01-02
Uchwała Nr III/134/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jodłowa 2019-01-02
Uchwała Nr III/135/18 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jodłowa na 2019 rok 2019-01-02


  Ilość odwiedzin: 2161221