Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

 Nazwa pozycji Data
Uchwała Nr XXVII/1/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia statutu gminy Jodłowa 2017-03-22
Uchwała Nr XXVII/2/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 10 lutego 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jodłowa na lata 2013-2032 2017-03-22
Uchwała Nr XXVII/3/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego 2017-03-22
Uchwała Nr XXVII/4/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-03-22
Uchwała Nr XXVII/5/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2017 rok 2017-03-22
Uchwała Nr XXVII/6/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa dla obszarów położonych w miejscowościach: Jodłowa, Dębowa,Dęborzyn, Dzwonowa 2017-03-22
Uchwała Nr XXVII/7/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2017-03-22
Uchwała Nr XXVII/8/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2017-03-22
Uchwała Nr XXVIII/9/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 3 marca 2017r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jodłowa w roku 2017 2017-03-22
Uchwała Nr XXVIII/10/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 3 marca 2017r. w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce 2017-03-22
Uchwała Nr XXVIII/11/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 3 marca 2017r. w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Jodłowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jodłowej środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług 2017-03-22
Uchwała Nr XXVIII/12/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 3 marca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jodłowa na lata 2013-2032 2017-03-22
Uchwała Nr XXVIII/13/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 3 marca 2017r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2017 rok 2017-03-22
Uchwała Nr XXVIII/14/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 3 marca 2017r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2017-03-22
Uchwała Nr XXIX/15/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2019 r. 2017-04-06
Uchwała Nr XXIX/16/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego naboru do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Jodłowa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów 2017-04-06
Uchwała Nr XXIX/1717 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium 2017-04-06
Uchwała Nr XXX/18/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2017 rok 2017-06-06
Uchwała Nr XXX/19/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 kwietnia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jodłowa na lata 2013-2032 2017-06-06
Uchwała Nr XXXI/20/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 1 czerwca 2017r. w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony 2017-06-06
Uchwała Nr XXXI/21/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 1 czerwca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego naboru do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Jodłowa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów 2017-06-06
Uchwała Nr XXXI/22/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 1 czerwca 2017r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania , odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Jodłowa lub jego jednostkom organizacyjnym 2017-06-06
Uchwała Nr XXXI/23/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 1 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jodłowa za rok 2016 2017-06-06
Uchwała Nr XXXI/24/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 1 czerwca 2017r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2017 rok 2017-06-06
Uchwała Nr XXXI/25/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 1 czerwca 2017r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Jodłowa 2017-06-06
Uchwała Nr XXXI/26/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 1 czerwca 2017r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Jodłowa 2017-06-06
Uchwała Nr XXXI/27/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 1 czerwca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gminy Jodłowa, udostępnionych dla przewoźników i operatorów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów 2017-06-06
Uchwała Nr XXXI/28/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 1 czerwca 2017r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Jodłowa za rok 2016 2017-06-06
Uchwała Nr XXXII/29/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2017 rok 2017-07-05
Uchwała Nr XXXII/30/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2017-07-05
Uchwała Nr XXXIII/31/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 5 lipca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Jodłowa na lata 2016-2020 2017-07-20
Uchwała Nr XXXIII/32/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 5 lipca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jodłowa na lata 2015-2020 2017-07-20
Uchwała Nr XXXIII/33/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 5 lipca 2017r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zadanie pn Budowa kanalizacji w Gminie Jodłowa 2017-07-20
Uchwała Nr XXXIII/34/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 5 lipca 2017r. w sprawie zmian budżetu Gminy Jodłowa na 2017 rok 2017-07-20
Uchwała Nr XXXIV/35/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 8 sierpnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Jodłowa 2017-09-05
Uchwała Nr XXXIV/36/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 8 sierpnia 2017r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/33/17 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zadanie pn Budowa kanalizacji w Gminie Jodłowa 2017-09-05
Uchwała Nr XXXIV/37/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 8 sierpnia 2017r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2017 rok 2017-09-05
Uchwała Nr XXXV/38/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 września 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania imienia patrona Szkole Podstawowej Nr 1 w Jodłowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Jodłowej 2017-09-18
Uchwała Nr XXXV/39/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 września 2017 roku w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Jodłowa oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Jodłowa oraz określenia warunków zwalniania rodziców z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego wykraczającego poza czas realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 2017-09-18
Uchwała Nr XXXV/40/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 września 2017 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jodłowa 2017-09-18
Uchwała Nr XXXV/41/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 września 2017 roku zmieniająca uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wysokość i warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jodłowa 2017-09-18
Uchwała Nr XXXV/42/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie do 31.01.2018r. Realizacji projektu w partnerstwie pn: 2017-09-18
Uchwała Nr XXXV/43/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 września 2017r.w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jodłowa dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Jodłowa 2017-09-18
Uchwała Nr XXXV/44/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 września 2017r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zadania realizowane w ramach projektu pn 2017-09-18
Uchwała Nr XXXV/45/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 września 2017r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/47/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Jodłowa 2017-09-18
Uchwała Nr XXXV/46/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 września 2017r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jodłowa na lata 2017-2020 2017-09-18
Uchwała Nr XXXV/47/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 września 2017r. w sprawie uchwalenia Projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jodłowa na lata 2017-2032 2017-09-18
Uchwała Nr XXXV/48/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 września 2017r. w sprawie zmiany statutu gminy Jodłowa 2017-09-18
Uchwała Nr XXXV/49/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 września 2017r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Jodłowa oraz jej jednostkom organizacyjnym 2017-09-18
Uchwała Nr XXXV/50/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 września 2017r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2017-09-18
Uchwała Nr XXXV/51/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 września 2017r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2017 rok 2017-09-18
Uchwała Nr XXXV/52/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 września 2017r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2017-09-18
Uchwała Nr XXXVI/53/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 11 października 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa, obszaru położonego w Jodłowej 2017-11-03
Uchwała Nr XXXVI/54/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 11 października 2017 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2017-11-03
Uchwała Nr XXXVI/55/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 11 października 2017 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zadanie pn Budowa wodociągów w Gminie Jodłowa - Etap II 2017-11-03
Uchwała Nr XXXVI/56/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 11 października 2017 roku zmieniająca uchwałę Nr XXVI/78/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego 2017-11-03
Uchwała Nr XXXVI/57/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 11 października 2017 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zadanie realizowane w ramach projektu pn Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki 2017-11-03
Uchwała Nr XXXVI/58/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 11 października 2017 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zadanie bieżące pn Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2017-11-03
Uchwała Nr XXXVI/58/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 11 października 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2017 rok 2017-11-03
Uchwała Nr XXXVI/60/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 11 października 2017 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2017-11-03
Uchwała Nr XXXVI/61/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 11 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn Budowa oczyszczalni ścieków oraz budowa części kanalizacji w Gminie Jodłowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 2017-11-03
Uchwała Nr XXXVII/62/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Jodłowa na 2018 rok 2017-12-07
Uchwała Nr XXXVII/63/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 1 w Jodłowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Jodłowej 2017-12-07
Uchwała Nr XXXVII/64/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jodłowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jodłowej 2017-12-07
Uchwała Nr XXXVII/65/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jodłowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 w Jodłowej 2017-12-07
Uchwała Nr XXXVII/66/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Dęborzynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dęborzynie 2017-12-07
Uchwała Nr XXXVII/67/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im Partyzantów Armii Krajowej w Dębowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Partyzantów Armii Krajowej w Dębowej 2017-12-07
Uchwała Nr XXXVII/68/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jodłowa dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Jodłowa 2017-12-07
Uchwała Nr XXXVII/69/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 listopada 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Jodłowej oraz zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Jodłowa zaliczanym do sektora finansów publicznych 2017-12-07
Uchwała Nr XXXVII/70/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków 2017-12-07
Uchwała Nr XXXVII/71/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego 2017-12-07
Uchwała Nr XXXVII/72/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zadanie bieżące pn Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2017-12-07
Uchwała Nr XXXVII/73/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Mrocza 2017-12-07
Uchwała Nr XXXVII/74/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zadanie pn Budowa wodociągów w Gminie Jodłowa -etap II 2017-12-07
Uchwała Nr XXXVII/75/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zadanie Budowa centrum rekreacji wraz z miejscami postojowymi w Gminie Jodłowa 2017-12-07
Uchwała Nr XXXVII/76/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie 2017-12-07
Uchwała Nr XXXVII/77/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego 2017-12-07
Uchwała Nr XXXVII/78/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego 2017-12-07
Uchwała Nr XXXVII/79/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego 2017-12-07
Uchwała Nr XXXVII/80/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego 2017-12-07
Uchwała Nr XXXVII/81/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zadanie pn Budowa kanalizacji w Gminie Jodłowa 2017-12-07
Uchwała Nr XXXVII/82/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na projekt pn Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Zakres I 2017-12-07
Uchwała Nr XXXVII/83/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2017 rok 2017-12-07
Uchwała Nr XXXVII/84/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 listopada 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jodłowa udostępnionych dla przewoźników i operatorów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów 2017-12-07
Uchwała Nr XXXVII/85/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jodłowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok 2017-12-07
Uchwała Nr XXXVII/86/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody 2017-12-07
Uchwała Nr XXXVII/87/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 listopada 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zadanie pn Budowa wodociągów w Gminie Jodłowa 2017-12-07
Uchwała Nr XXXVII/88/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 listopada 2017 roku Zmieniająca uchwałę Nr XXIV/50/16 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zadanie pn Budowa kanalizacji w Gminie Jodłowa 2017-12-07
Uchwała Nr XXXVII/89/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Jodłowa w 2018 roku 2017-12-07
Uchwała Nr XXXVII/71/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Jodłowa oraz określenia zasad ustalania i poboru , terminu płatności i wysokości stawki tej opłaty 2017-12-07
Uchwała Nr XXXVIII/91/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa na 2018 rok 2018-01-03
Uchwała Nr XXXVIII/92/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 2018-01-03
Uchwała Nr XXXVIII/93/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jodłowa na 2018 rok 2018-01-03
Uchwała Nr XXXVIII/94/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jodłowa na 2018 rok 2018-01-03
Uchwała Nr XXXVIII/95/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Jodłowa 2018-01-03
Uchwała Nr XXXVIII/96/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2017 rok 2018-01-03
Uchwała Nr XXXVIII/97/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jodłowa 2018-01-03
Uchwała Nr XXXVIII/95/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jodłowa na 2018 rok 2018-01-03


  Ilość odwiedzin: 2402712