Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

 Nazwa pozycji Data
Uchwała Nr XIV/1/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych w Gminie Jodłowa 2016-01-28
Uchwała Nr XIV/2/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których gmina Jodłowa jest organem prowadzącym 2016-01-28
Uchwała Nr XIV/3/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 stycznia 2016r.w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Jodłowa 2016-01-28
Uchwała Nr XV/4/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/81/15 Rady Gminy Jodłowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego 2016-02-18
Uchwała Nr XV/5/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2016 rok 2016-02-16
Uchwała Nr XV/6/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2016-02-18
Uchwała Nr XVI/7/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jodłowa w roku 2016 2016-03-04
Uchwała Nr XVI/8/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jodłowa na lata 2015-2020 2016-03-04
Uchwała Nr XVI/9/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego 2016-03-04
Uchwała Nr XVI/10/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2016 rok 2016-03-04
Uchwała Nr XVI/11/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 lutego 2016r.zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jodłowa na lata 2013-2032 2016-03-04
Uchwała Nr XVI/12/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zadania realizowane w ramach projektu pn. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Zakres I 2016-03-04
Uchwała Nr XVII/13/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2016 rok 2016-03-04
Uchwała Nr XVIII/14/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej 2016-04-22
Uchwała Nr XVIII/15/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2016-04-22
Uchwała Nr XVIII/16/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jodłowa w roku 2016 2016-04-22
Uchwała Nr XVIII/17/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zadanie pn Budowa wodociągów w Gminie Jodłowa 2016-04-22
Uchwała Nr XVIII/18/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2016 rok 2016-04-22
Uchwała Nr XVIII/19/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2016-04-22
Uchwała Nr XVIII/20/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 19 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa na 2016 rok 2016-04-22
Uchwała Nr XVIII/21/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości położonej w Jodłowej 2016-04-22
Uchwała Nr XVIII/22/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 19 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Jodłowa na lata 2015-2020 2016-04-22
Uchwała Nr XIX/23/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 16 maja 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/9/16 Rady Gminy Jodłowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego 2016-05-20
Uchwała Nr XIX/24/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 16 maja 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/77/15 Rady Gminy Jodłowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego 2016-05-20
Uchwała Nr XIX/25/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 16 maja 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/76/15 Rady Gminy Jodłowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego 2016-05-20
Uchwała Nr XIX/26/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 16 maja 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2016 rok 2016-05-20
Uchwała Nr XIX/27/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 16 maja 2016r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2016-05-20
Uchwała Nr XX/28/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 20 maja 2016r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zadania realizowane w ramach projektu pn. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Zakres I 2016-05-31
Uchwała Nr XXI/29/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jodłowa za rok 2015 2016-06-20
Uchwała Nr XXI/30/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Jodłowa za rok 2015 2016-06-20
Uchwała Nr XXI/31/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 16 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jodłowa na 2016 rok. 2016-06-20
Uchwała Nr XXI/32/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony 2016-06-20
Uchwała Nr XXI/33/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony 2016-06-20
Uchwała Nr XXI/34/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2016 rok 2016-06-20
Uchwała Nr XXI/35/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia Gminy Jodłowa do Stowarzyszenia Beskid Zielony Lokalna Organizacja Turystyczna 2016-06-20
Uchwała Nr XXI/36/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony 2016-06-20
Uchwała Nr XXI/37/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 16 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę sprawie Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe 2016-06-20
Uchwała Nr XXI/38/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2016-06-20
Uchwała Nr XXII/39/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości położonej w Jodłowej 2016-09-12
Uchwała Nr XXII/40/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości położonej w Jodłowej 2016-09-12
Uchwała Nr XXII/41/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2016 rok 2016-09-12
Uchwała Nr XXII/42/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 2016-09-12
Uchwała Nr XXII/43/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 31 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jodłowa 2016-09-12
Uchwała Nr XXII/44/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Jodłowa 2016-09-12
Uchwała Nr XXII/45/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2016-09-12
Uchwała Nr XXIII/46/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 15 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu w partnerstwie pn:Szansa na lepsze jutro w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 2016-09-30
Uchwała Nr XXIII/47/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 15 września 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2016 rok 2016-09-30
Uchwała Nr XXIII/48/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 15 września 2016r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2016-09-30
Uchwała Nr XXIV/49/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Jodłowej oraz zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Jodłowa zaliczanym do sektora finansów publicznych 2016-11-03
Uchwała Nr XXIV/50/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 października 2016 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zadanie pn Budowa kanalizacji w Gminie Jodłowa 2016-11-03
Uchwała Nr XXIV/51/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 października 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/76/15 Rady Gminy Jodłowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego 2016-11-03
Uchwała Nr XXIV/52/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2016 rok 2016-11-03
Uchwała Nr XXIV/53/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Jodłowa oraz określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawki tej opłaty 2016-11-03
Uchwała Nr XXIV/54/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 2016-11-03
Uchwała Nr XXIV/55/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2016-11-03
Uchwała Nr XXV/56/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Jodłowa na 2017 rok 2016-11-22
Uchwała Nr XXV/57/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jodłowa na lata 2017-2021 2016-11-22
Uchwała Nr XXV/58/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jodłowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok 2016-11-22
Uchwała Nr XXV/59/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustalenia wysokości dopłaty dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług w zakresie gospodarki ściekami 2016-11-22
Uchwała Nr XXV/60/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2016-11-22
Uchwała Nr XXV/61/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2016 rok 2016-11-22
Uchwała Nr XXV/62/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na projekt pn Rekultywacja składowisk województwa podkarpackiego 2016-11-22
Uchwała Nr XXV/63/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2016-11-22
Uchwała Nr XXV/64/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2016-11-22
Uchwała Nr XXV/65/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Jodłowa w 2017 roku 2016-11-22
Uchwała Nr XXV/66/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie załatwienia skargi na Wójta Gminy Jodłowa 2016-11-22
Uchwała Nr XXVI/67/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa na 2017 rok 2016-12-27
Uchwała Nr XXVI/68/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jodłowa na 2017 rok 2016-12-27
Uchwała Nr XXVI/69/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jodłowa na 2017 rok 2016-12-27
Uchwała Nr XXVI/70/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany statutu gminy Jodłowa 2016-12-27
Uchwała Nr XXVI/71/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody stanowiącego skupisko ośmiu sztuk drzew rosnących w otoczeniu zabytkowego drewnianego kościoła pw. św. Stanisława BM w Jodłowej, na działkach o nr ew. 1881,1877 i 1878, stanowiących własność Parafii Rzym.-Kat.pw.św. Stanisława BM w Jodłowej 2016-12-27
Uchwała Nr XXVI/72/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na projekt pn Rekultywacja składowisk województwa podkarpackiego 2016-12-27
Uchwała Nr XXVI/73/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2016 r. uchylająca uchwałę Nr XXV/60/16 Rady Gminy Jodłowa w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2016-12-27
Uchwała Nr XXVI/74/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2016 r. uchylająca uchwałę Nr XIII/77/15 Rady Gminy Jodłowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego 2016-12-27
Uchwała Nr XXVI/75/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2016 r. uchylająca uchwałę Nr XVI/9/16 Rady Gminy Jodłowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego 2016-12-27
Uchwała Nr XXVI/76/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego 2016-12-27
Uchwała Nr XXVI/77/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego 2016-12-27
Uchwała Nr XXVI/78/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego 2016-12-27
Uchwała Nr XXVI/79/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zadanie pn Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki 2016-12-27
Uchwała Nr XXVI/80/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie 2016-12-27
Uchwała Nr XXVI/81/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego 2016-12-27
Uchwała Nr XXVI/82/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2016 rok 2016-12-27
Uchwała Nr XXVI/83/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2016-12-27
Uchwała Nr XXVI/84/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na wykonanie prac geodezyjnych 2016-12-27
Uchwała Nr XXVI/85/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2016 r. - uchwała budżetowa Gminy Jodłowa na 2017 rok 2016-12-27
Uchwała Nr XXVI/86/16 Rady Gminy Jodłowa z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jodłowa 2016-12-27


  Ilość odwiedzin: 2402730