Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

 Nazwa pozycji Data
Uchwała Nr IV/1/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Kierownika GOPS w Jodłowej 2015-03-18
Uchwała Nr IV/2/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jodłowa na 2015 rok 2015-03-18
Uchwała Nr IV/3/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie udzielania pomocy finansowej dla powiatu dębickiego 2015-03-18
Uchwała Nr IV/4/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego 2015-03-18
Uchwała Nr IV/5/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2015 rok 2015-03-18
Uchwała Nr IV/6/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 19 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia naukowe , artystyczne i sportowe 2015-03-18
Uchwała Nr IV/7/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jodłowa w roku 2015 2015-03-18
Uchwała Nr IV/8/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2015-03-18
Uchwała Nr IV/9/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Jodłowa 2015-03-18
Uchwała Nr V/11/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/5/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadań inwestycyjnych 2015-03-31
Uchwała Nr V/12/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 marca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr IV/3/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego 2015-03-31
Uchwała Nr V/13/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 marca 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2015 rok 2015-03-31
Uchwała Nr V/14/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony 2015-03-31
Uchwała Nr V/15/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie działki służebnością drogową 2015-03-31
Uchwała Nr V/16/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jodłowa na lata 2013-2032 2015-03-31
Uchwała Nr VI/17/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2015 rok 2015-04-27
Uchwała Nr VI/18/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2015-04-27
Uchwała Nr VI/19/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2015-04-27
Uchwała Nr VII/20/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jodłowa za 2014 2015-08-11
Uchwała Nr VII/21/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Jodłowa za rok 2014 2015-08-11
Uchwała Nr VII/22/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wysokość i warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Jodłowa 2015-08-11
Uchwała Nr VII/23/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki 2015-08-11
Uchwała Nr VII/24/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Rekultywacja składowisk województwa podkarpackiego” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu priorytetowego nr 2.2 Ochrona powierzchni ziemi Część 1) Remediacja terenów zdegradowanych i rekultywacja składowisk odpadów lub ze środków innego Programu 2015-08-11
Uchwała Nr VII/25/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 2015-08-11
Uchwała Nr VII/26/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami konmunalnymi 2015-08-11
Uchwała Nr VII/27/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony 2015-08-11
Uchwała Nr VII/28/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Jodłowa 2015-08-11
Uchwała Nr VII/29/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej 2015-08-11
Uchwała Nr VII/30/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jodłowa na lata 2015-2020 2015-08-11
Uchwała Nr VII/31/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego 2015-08-11
Uchwała Nr VII/32/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2015 rok 2015-08-11
Uchwała Nr VII/33/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2015-08-11
Uchwała Nr VII/34/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jodłowa, udostępnionych dla przewoźników i operatorów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów 2015-08-11
Uchwała Nr VIII/35/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 20 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wysokość i warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Jodłowa 2015-08-11
Uchwała Nr VIII/36/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2015 rok 2015-08-11
Uchwała Nr VIII/37/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 20 lipca 2015r. zmieniająca uchwałę Nr III/79/14 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie 2015-08-11
Uchwała Nr IX/38/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 1 września 2015r. w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników 2015-09-15
Uchwała Nr IX/39/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 1 września 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego 2015-09-15
Uchwała Nr IX/40/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 1 września 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego 2015-09-15
Uchwała Nr IX/41/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 1 września 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2015 rok 2015-09-15
Uchwała Nr IX/43/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 1 września 2015r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników 2015-09-15
Uchwała Nr X/44/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 15 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki 2015-11-12
Uchwała Nr X/45/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 15 września 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2015 rok 2015-11-12
Uchwała Nr X/46/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 15 września 2015r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na projekt pn Rekultywacja składowisk województwa podkarpackiego 2015-11-12
Uchwała Nr X/47/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 15 września 2015r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2015-11-12
Uchwała Nr XI/48/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 października 2015r. w sprawie 2015-11-12
Uchwała Nr XI/49/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 października 2015r. w sprawie wyboru ławników do orzekania w sądach powszechnych na kadencję 2016-2019 2015-11-12
Uchwała Nr XI/50/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 października 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków 2015-11-12
Uchwała Nr XI/51/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę Nr VII/31/15 w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego 2015-11-12
Uchwała Nr XI/52/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 października 2015r. zmieniająca uchwałę Nr IX/39/15 Rady Gminy Jodłowa w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego 2015-11-12
Uchwała Nr XI/53/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 października 2015r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zadanie pn Budowa wodociągów w Gminie Jodłowa 2015-11-12
Uchwała Nr XI/54/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 października 2015r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2015-11-12
Uchwała Nr XI/55/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2015 rok 2015-11-12
Uchwała Nr XI/56/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 października 2015r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2015-11-12
Uchwała Nr XI/57/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 października 2015r. w sprawie przyjęcia aktualizacji 2015-11-12
Uchwała Nr XI/58/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 października 2015r. w sprawie wydania opinii do projektu planu aglomeracji przedłożonego przez Marszałka Województwa Podkarpackiego 2015-11-12
Uchwała Nr XII/59/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Jodłowa na 2016 rok 2015-12-21
Uchwała Nr XII/60/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Jodłowa w 2016 roku 2015-12-21
Uchwała Nr XII/61/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2015-12-21
Uchwała Nr XII/62/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jodłowa 2015-12-21
Uchwała Nr XII/63/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty targowej na terenie gminy Jodłowa 2015-12-21
Uchwała Nr XII/64/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego 2015-12-21
Uchwała Nr XII/65/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości 2015-12-21
Uchwała Nr XII/66/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego 2015-12-21
Uchwała Nr XII/67/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę Nr III/79/14 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie 2015-12-21
Uchwała Nr XII/68/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jodłowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok 2015-12-21
Uchwała Nr XII/69/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zawarcia porozumienia mędzygminnego dotyczącego przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie 2015-12-21
Uchwała Nr XII/70/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego 2015-12-21
Uchwała Nr XII/71/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2015 rok 2015-12-21
Uchwała Nr XII/72/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego 2015-12-21
Uchwała Nr XIII/73/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jodłowa na 2016 rok 2016-01-19
Uchwała Nr XIII/74/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jodłowa na 2016 rok 2016-01-19
Uchwała Nr XIII/74/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie działki służebnością drogową 2016-01-19
Uchwała Nr XIII/76/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego 2016-01-19
Uchwała Nr XIII/77/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego 2016-01-19
Uchwała Nr XIII/78/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie udzielania pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego 2016-01-19
Uchwała Nr XIII/79/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego 2016-01-19
Uchwała Nr XIII/80/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego 2016-01-19
Uchwała Nr XIII/81/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego 2016-01-19
Uchwała Nr XIII/82/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2015 rok 2016-01-19
Uchwała Nr XIII/83/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2016-01-19
Uchwała Nr XIII/84/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa na 2016 rok 2016-01-19
Uchwała Nr XIII/85/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jodłowa 2016-01-19
Uchwała Nr XIII/86/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2015r. - Uchwała budżetowa Gminy Jodłowa na rok 2016 2016-01-19
Uchwała Nr XIII/87/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Jodłowa na lata 2014-2020 2016-01-19
Uchwała Nr XIII/88/15 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Jodłowa oraz określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawki tej opłaty 2016-01-19


  Ilość odwiedzin: 1358231