Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

 Nazwa pozycji Data
Uchwała Nr XXXVI/1/14 z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu 2014-05-29
Uchwała Nr XXXVII/2/14 z dnia 5 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jodłowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 2014-05-29
Uchwała Nr XXXVII/3/14 z dnia 5 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jodłowa na 2014 rok 2014-05-29
Uchwała Nr XXXVII/4/14 z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2014 rok 2014-05-29
Uchwała Nr XXXVII/5/14 z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2014-05-29
Uchwała Nr XXXVII/6/14 z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego 2014-05-29
Uchwała Nr XXXVII/7/14 z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia do realizacji projektu pn. Zmniejszenie nierówności edukacyjnych poprzez doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Jodłowa dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałania 9.1.1 POKL Numer identyfikacyjny WND-POKL.09.01.01-18-047/13 2014-05-29
Uchwała Nr XXXVIII/8/14 z dnia 4 marca 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2014-05-29
Uchwała Nr XXXVIII/9/14 z dnia 4 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jodłowa w roku 2014 2014-05-29
Uchwała Nr XXXVIII/10/14 z dnia 4 marca 2014r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zadanie pn Centrum zaplecza rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Dęborzyn 2014-05-29
Uchwała Nr XXXVIII/11/14 z dnia 4 marca 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2014 rok 2014-05-29
Uchwała Nr XXXVIII/12/14 z dnia 4 marca 2014r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2014-05-29
Uchwała Nr XXXIX/13/14 z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2014 rok 2014-05-29
Uchwała Nr XXXIX/14/14 z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2014-05-29
Uchwała Nr XL/15/14 z dnia 9 maja 2014r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na przedsięwzięcia pn Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z działaniami towarzyszącymi w Gminie Jodłowa 2014-05-29
Uchwała Nr XL/16/14 z dnia 9 maja 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/10/14 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zadanie pn Centrum zaplecza rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Dęborzyn 2014-05-29
Uchwała Nr XL/17/14 z dnia 9 maja 2014r. w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności na realizację przedsięwzięcia pt. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z działaniami towarzyszącymi w Gminie Jodłowa realizowanego w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (Konkurs 2/POIiŚ/9.3/2013) współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacynego Infrastruktira i Środowisko 2007-2013 2014-05-29
Uchwała Nr XL/18/14 z dnia 9 maja 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2014 rok 2014-05-29
Uchwała Nr XL/19/14 z dnia 9 maja 2014r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Jodłowa 2014-05-29
Uchwała Nr XL/20/14 z dnia 9 maja 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą Przywrócenie przyrodzie terenów po byłych składowiskach odpadów w części woj. podkarpackiego współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Proghramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w ramach Priorytetu II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych 2014-05-29
Uchwała Nr XLI/21/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jodłowa za rok 2013 2014-09-23
Uchwała Nr XLI/22/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Jodłowa za 2013 rok 2014-09-23
Uchwała Nr XLI/23/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zadanie pn Budowa wodociągów w Gminie Jodłowa 2014-09-23
Uchwała Nr XLI/24/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na projekt pn Przywrócenie przyrodzie terenów po byłych składowiskach odpadów lub ich części w woj.podkarpackim 2014-09-23
Uchwała Nr XLI/25/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2014 rok 2014-09-25
Uchwała Nr XLI/26/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2014-09-25
Uchwała Nr XLI/27/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jodłowa w roku 2014 2014-09-25
Uchwała Nr XLI/28/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 maja 2014r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zadanie pn Budowa kanalizacji w Gminie Jodłowa 2014-09-25
Uchwała Nr XLII/29/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie nadania tytułu HONOROWY OBYWATEL GMINY JODŁOWA 2014-09-25
Uchwała Nr XLII/30/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zadanie pn Budowa kanalizacji w Gminie Jodłowa 2014-09-25
Uchwała Nr XLII/31/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu Zakup wyposażenia siłowni w Jodłowej w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013. 2014-09-25
Uchwała Nr XLII/32/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2014 rok 2014-09-25
Uchwała Nr XLII/33/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności na realzację przedsięwzięcia pt Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z działaniami towarzyszącymi w Gminie Jodłowa 2014-09-25
Uchwała Nr XLIII/34/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 4 sierpnia 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje 2014-09-25
Uchwała Nr XLIII/35/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 4 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jodłowa na 2014 rok 2014-09-25
Uchwała Nr XLIII/36/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 4 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jodłowa 2014-09-25
Uchwała Nr XLIII/37/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 4 sierpnia 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2014 rok 2014-09-25
Uchwała Nr XLIV/38/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 września 2014r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zadanie pn Budowa kanalizacji w Gminie Jodłowa 2014-12-08
Uchwała Nr XLIV/39/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 września 2014r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 2014-12-08
Uchwała Nr XLIV/40/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa 2014-12-08
Uchwała Nr XLIV/41/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2014-12-08
Uchwała Nr XLIV/42/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 września 2014r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jodłowa 2014-12-08
Uchwała Nr XLIV/43/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 września 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn:Nowe możliwości dla młodych w Gminie Jodłowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2014-12-08
Uchwała Nr XLV/44/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 października 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2014 rok 2014-12-08
Uchwała Nr XLV/45/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 października 2014r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2014-12-08
Uchwała Nr XLVI/46/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 31 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jodłowa na 2014 rok 2014-12-08
Uchwała Nr XLVI/47/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 31 października 2014r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jodłowa, udostępnionych dla przewoźników i operatorów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów 2014-12-08
Uchwała Nr XLVI/48/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 31 października 2014r. zmieniająca uchwałę Nr XL/15/14 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zadanie pn Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z działaniami towarzyszącymi w Gminie Jodłowa 2014-12-08
Uchwała Nr XLVI/49/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2014 rok 2014-12-08
Uchwała Nr XLVI/50/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2014-12-08
Uchwała Nr XLVI/51/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 31 października 2014r. zmieniająca uchwał Nr XLI/24/14 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na projekt pn.Przywrócenie przyrodzie po byłych składowiskach odpadów lub ich części w województwie podkarpackim 2014-12-08
Uchwała Nr XLVII/52/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/74/13 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie p[rzyjęcia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jodłowa na lata 2013-2032 2014-12-08
Uchwała Nr XLVII/53/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozowju Gminy na lata 2014-2020 2014-12-08
Uchwała Nr XLVII/54/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmiany planu pracy Rady Gminy Jodłowa na 2014 rok 2014-12-08
Uchwała Nr XLVII/55/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty targowej na terenie gminy Jodłowa 2014-12-08
Uchwała Nr XLVII/52/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie oceny aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jodłowa 2014-12-08
Uchwała Nr XLVII/57/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia Rocznego Proramu Współpracy Gminy Jodłowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok 2014-12-08
Uchwała Nr XLVII/58/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Jodłowa na 2015 rok 2014-12-08
Uchwała Nr I/58/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Jodłowa 2014-12-10
Uchwała Nr I/59/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jodłowa 2014-12-10
Uchwała Nr I/60/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 2014-12-10
Uchwała Nr I/61/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Polityki Gospodarczej Rady Gminy Jodłowa 2014-12-10
Uchwała Nr I/62/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie powołania Komisji Infrastruktury Społecznej - Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Jodłowa 2014-12-10
Uchwała Nr I/63/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rzemiosła Rady Gminy Jodłowa 2014-12-12
Uchwała Nr I/64/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie powołania Komisji ds.Samorządowych,Ładu,Porządku Publicznego i P/Poż. Rady Gminy Jodłowa 2014-12-10
Uchwała Nr II/65/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Infrastruktury Społecznej - Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy Jodłowa 2014-12-10
Uchwała Nr II/66/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Jodłowa 2014-12-12
Uchwała Nr II/67/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej zryczałtowanej diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jodłowa 2014-12-10
Uchwała Nr II/68/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych 2014-12-10
Uchwała Nr II/69/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej zryczałtowanej diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych w gminie Jodłowa 2014-12-12
Uchwała Nr II/70/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2014 rok 2014-12-10
Uchwała Nr II/71/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jodłowa 2014-12-10
Uchwała Nr II/72/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Jodłowa w 2015 roku 2014-12-10
Uchwała Nr II/73/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości. 2014-12-10
Uchwała Nr II/74/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jodłowa 2014-12-10
Uchwała Nr II/75/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustalenia wysokości dopłaty dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług w zakresie gospodarki ściekami 2014-12-10
Uchwała Nr III/76/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa na 2015 rok 2015-01-09
Uchwała Nr III/77/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jodłowa na 2015 rok 2015-01-09
Uchwała Nr III/78/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jodłowa na 2015 rok 2015-01-09
Uchwała Nr III/79/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie 2015-01-09
Uchwała Nr III/80/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego 2015-01-09
Uchwała Nr III/81/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 grudnia 2014r. uchylająca uchwałę Nr XXVI/14/13 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na realizację projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Jodłowa 2015-01-09
Uchwała Nr III/82/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2014 rok 2015-01-09
Uchwała Nr III/83/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2015-01-09
Uchwała Nr III/84/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy inansowej Gminy Jodłowa 2015-01-09
Uchwała Nr III/85/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zadanie pn Szlak Słowiański Doliną Wisłoki 2015-01-09
Uchwała Nr III/86/14 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 grudnia 2014r. - UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY JODŁOWA na 2015 rok 2015-01-09


  Ilość odwiedzin: 1358259