Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

 Nazwa pozycji Data
Uchwała Nr XVII/1/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia "Gminego programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jodłowa na lata 2011-2032" 2012-04-13
Uchwała Nr XVII/2/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych na realizację projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Gminę Jodłowa realizowanego w 2012 roku 2012-04-13
Uchwała Nr XVII/3/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 lutego 2012 roku zmieniająca uchwałę Nr XII/83/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jodłowa na lata 2012-2016 2012-04-13
Uchwała Nr XVII/4/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty targowej na terenie gminy Jodłowa 2012-04-13
Uchwała Nr XVII/5/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 lutego 2012r. udzielania pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadań inwestycyjnych 2012-04-13
Uchwała Nr XVII/6/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jodłowa na 2012 rok 2012-04-13
Uchwała Nr XVII/7/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jodłowa na 2012 rok 2012-04-13
Uchwała Nr XVII/8/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego 2012-04-13
Uchwała Nr XVII/9/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wcześniejszą spłatę kredytu zaciągniętego w 2011 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2012-04-13
Uchwała Nr XVII/10/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego 2012-04-13
Uchwała Nr XVII/11/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie udzielenia wsparcia w formie wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie 2012-04-13
Uchwała Nr XVII/12/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego 2012-04-13
Uchwała Nr XVII/13/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2012 rok 2012-04-13
Uchwała Nr XVII/14/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2012-04-13
Uchwała Nr XVIII/15/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - internet dla mieszkańców Gminy Jodłowa", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 2012-09-10
Uchwała Nr XVIII/16/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 marca 2012r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zadanie pn "Rozbudowa istniejącego budynku nr 85 w Dzwonowej na centrum kulturalne z zapleczem sportowo-rekreacyjnym i pomieszczeniami dla OSP" 2012-09-10
Uchwała Nr XVIII/17/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jodłowa" 2012-09-10
Uchwała Nr XVIII/18/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2012 rok 2012-09-10
Uchwała Nr XIX/19/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - internet dla mieszkańców Gminy Jodłowa", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 2012-09-10
Uchwała Nr XIX/20/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/2/12 Rady G miny Jodłowa z dnia 27 luty 2012r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych na realizację projektu w ramach Poddziałania 7.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Gminę Jodłowa realizowanego w 2012r. 2012-09-10
Uchwała Nr XIX/21/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany planu pracy Rady Gminy Jodłowa na 2012 rok 2012-09-10
Uchwała Nr XIX/22/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/97/11 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jodłowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 2012-09-10
Uchwała Nr XIX/23/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2012 rok 2012-09-10
Uchwała Nr XX/24/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jodłowa za rok 2011 2012-09-10
Uchwała Nr XX/25/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Jodłowa za 2011 rok 2012-09-10
Uchwała Nr XX/26/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego 2012-09-10
Uchwała Nr XX/27/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego 2012-09-10
Uchwała Nr XX/28/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2012 rok 2012-09-10
Uchwała Nr XX/29/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2012-09-10
Uchwała Nr XX/30/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jodłowej 2012-09-10
Uchwała Nr XX/31/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 15 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jodłowa na 2012 rok 2012-09-10
Uchwała Nr XX/32/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie załatwienia skargi Pani ************ na działalność Wójta Gminy Jodłowa 2012-09-10
Uchwała Nr XXI/33/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego 2012-09-10
Uchwała Nr XXI/34/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego 2012-09-10
Uchwała Nr XXI/35/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2012 rok 2012-09-10
Uchwała Nr XXI/36/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2012-09-10
Uchwała Nr XXI/37/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na projekt pn. "Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1 wraz z salą gimnastyczną w Jodłowej" 2012-09-10
Uchwała Nr XXI/38/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na projekt pn. "Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1 wraz z salą gimnastyczną w Jodłowej" 2012-09-10
Uchwała Nr XXII/39/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 października 2012r. w sprawie podziału gminy Jodłowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 2012-10-19
Uchwała Nr XXII/40/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jodłowa na 2012 rok. 2012-10-19
Uchwała Nr XXII/41/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty targowej na terenie gminy Jodłowa 2012-10-19
Uchwała Nr XXII/42/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 października 2012r. zmieniająca uchwałę Nr V/13/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony 2012-10-19
Uchwała Nr XXII/43/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 października 2012r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jodłowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 2012-10-19
Uchwała Nr XXII/44/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 października 2012r. uchylająca uchwałę Nr XX/27/12 Rady Gminy Jodłowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego 2012-10-19
Uchwała Nr XXII/45/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 października 2012r. uchylająca uchwałę Nr XXI/33/12 Rady Gminy Jodłowa w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego 2012-10-19
Uchwała Nr XXII/46/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 października 2012r. uchylająca uchwałę Nr XXI/34/12 Rady Gminy Jodłowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego 2012-10-19
Uchwała Nr XXII/47/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 października 2012r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2012-10-19
Uchwała Nr XXII/48/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 października 2012r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na realizację projektu 2012-10-19
Uchwała Nr XXII/49/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 października 2012r. zmieniająca uchwałę rady Gminy Jodłowa Nr XVI/103/11 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jodłowej na 2012 rok. 2012-10-19
Uchwała Nr XXII/50/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 października 2012r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2012 rok 2012-10-19
Uchwała Nr XXII/51/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 października 2012r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2012-10-19
Uchwała Nr XXII/52/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 października 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ramowego porozumienia dotyczącego wspólnego działania przy realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej 2012-10-19
Uchwała Nr XXIII/53/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Jodłowa na 2013 rok 2013-01-09
Uchwała Nr XXIII/54/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Jodłowa w 2013 roku 2012-12-31
Uchwała Nr XXIII/55/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej 2013-01-09
Uchwała Nr XXIII/56/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 16 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Jodłowa Nr XVI/103/11 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jodłowej na 2012 rok 2013-01-09
Uchwała Nr XXIII/57/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy Jodłowa na 2012 rok 2012-11-21
Uchwała Nr XXIII/58/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej do obiektów gmin zawierających porozumienie 2013-01-09
Uchwała Nr XXIII/59/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jodłowa 2013-01-09
Uchwała Nr XXIV/60/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jodłowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na zadanie pn "Remont drogi gminnej "Zajedle" w m.Zagórze-Dzwonowa o nr ewid.dz. 619,9,76 w km 0+000-2+165" 2013-01-09
Uchwała Nr XXIV/61/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa na 2013 rok 2013-01-09
Uchwała Nr XXIV/62/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej 2013-01-09
Uchwała Nr XXIV/63/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Jodłowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2013-01-09
Uchwała Nr XXIV/64/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej do obiektów gmin zawierających porozumienie 2013-01-10
Uchwała Nr XXIV/65/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i ROzwiązywania Problemów Alkoholwoych Gminy Jodłowa na 2013 rok 2013-01-10
Uchwała Nr XXIV/66/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Jodłowa na 2013 rok 2013-01-10
Uchwała Nr XXIV/67/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jodłowa 2013-01-10
Uchwała Nr XXIV/68/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów , w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 2013-01-10
Uchwała Nr XXIV/69/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 2013-01-10
Uchwała Nr XXIV/70/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-01-10
Uchwała Nr XXIV/71/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-01-10
Uchwała Nr XXIV/72/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Nr XXIV/336/2012 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 września 2012r. w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2013-01-10
Uchwała Nr XXIV/73/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego 2013-01-10
Uchwała Nr XXIV/7412 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków 2013-01-10
Uchwała Nr XXIV/75/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jodłowej na 2013 rok 2013-01-10
Uchwała Nr XXIV/76/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy Jodłowa na 2012 rok 2013-01-10
Uchwała Nr XXIV/77/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jodłowa 2013-01-10
Uchwała Nr XXIV/78/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jodłowa 2013-01-10
Uchwała Nr XXIV/79/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2012r. - Uchwała budżetowa Gminy Jodłowa na 2013 rok 2013-01-10
Uchwała Nr XXIV/80/12 Rady Gminy Jodłowa z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy Jodłowa na 2012 rok 2013-01-10


  Ilość odwiedzin: 2402710