Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Działalność gospodarcza

Kategoria: Działalność gospodarcza
Nazwa pozycji: Dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
Opłata skarbowa: Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat
Podstawa prawna: ustawa z dnia 2 lipca 2004r, o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U z 2015r., poz.584 z póź.zm./
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Gminy Jodłowa pok.nr 6
Termin załatwienia: Szczegóły w poz. Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje: Termin załatwienia
Organ gminy przesyła wniosek o wpis, zmianę wpisu,zawieszenie wpisu, wznowienie wpisu , wykreślenie wpisu do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia prawidłowo wypełnionego wniosku.
Jeżeli wniosek jest niepoprawny,organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia w terminie 7 dni roboczych ,pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Wniosek o wpis do CEIDG,przedsiębiorca może złożyć w wybranym przez siebie urzędzie gminy:
- osobiście albo przez pełnomocnika,albo
- wysyła listem poleconym,po uprzednim poświadczeniu własnoręczności podpisu przez notariusza.
Wniosek można wypełnić w formie:
-papierowej albo
-on-line poprzez stronę internetową Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej www.firma.gov.pl

Organ gminy potwierdza za pokwitowaniem przyjęcie wniosku,przekształca w formę dokumentu elektronicznego,podpisuje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisuje w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby podpisującej przekształcony wniosek i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG, chyba że ustawy uzależniają podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej od obowiązku uzyskania przez prz3edsiębiorcę koncesji albo zezwolenia , o którym mowa w art.73 ustawy o s.dz.g. Więcej informacji pod adresem https://www.biznes.gov.pl/szukaj-procedur

Osoba odpowiedzialna za treść: Teresa Urban
Infromacje wprowadziła: Elżbieta Stanula