Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    Ewidencja ludności
 
Kategoria Ewidencja ludności
Nazwa pozycji Wydanie dowodu osobistego.
Potrzebne dokumenty
Wniosek o wydanie dowodu osobistego  
1. "Wniosek o wydanie dowodu osobistego " ? wypełniony i podpisany własnoręcznie
2. Jedna kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35x45 mm wykonana na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii , pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy, z zamkniętymi ustami.
Do wniosku złożonego w formie dokumentu elektronicznego załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492x610 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5MB: fotografia winna spełniać wymogi określone do fotografii dołączonej do wniosku papierowego. Wniosek o wydanie dowodu osobistego powinien być podpisany kwalifikowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku załącza się orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych / Dz. U. Z 2008 r. Nr 14, poz. 92, ze zmianami/
Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej .
Osoba składająca wniosek o wydania dowodu osobistego przedstawia do wglądu dowód osobisty lub paszport.
Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Osoba składająca wniosek o dowód osobisty otrzymuje ? potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego.  
Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego  
Opłaty skarbowe
nie pobiera się opłaty skarbowej
Podstawa prawna
ustawa z dnia 06 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych / Dz. U. z 2016 r Nr 391 t.j. /
Miejsce załatwienia sprawy
w dowolnym urzędzie gminy w miejscu , w którym przebywasz Urząd Gminy Jodłowa pok. nr 4 składa się osobiście
Termin załatwienia
Maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku . Dowód odbiera się osobiście i potrzebny jest dotychczasowy dowód osobisty lub paszport
Tryb odwoławczy
w terminie 14 dni od otrzymania decyzji przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Wójta Gminy Jodłowa
Dodatkowe informacje
Każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.
Dowód osobisty to dokument , który potwierdza twoją tożsamość , potwierdza polskie obywatelstwo , pozwala wyjechać za granicę bez paszportu między innymi do krajów Unii Europejskiej .
W przypadku , gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub Rejestrze PESEL , w celu wyjaśnienia niezgodności organ może żądać od wnioskodawcy : skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia lub skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa .
Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć sama wniosek, nie wcześniej jednak niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego złożyć może :
osoba, która ukończyła 18 lat i nie ma jeszcze dowodu osobistego,
osoba, która nie ukończyła 18 lat ? jeżeli do dnia 18-tych urodzin pozostało mniej niż 30 dni,
osoba, która musi wymienić dowód osobisty z powodu zmiany danych osobowych,
rodzic, opiekun prawny albo kurator ? mogą oni złożyć wniosek o dowód osobisty w imieniu osoby , która nie ma zdolności do czynności prawnych / osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci / lub osoby , która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych / osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dzieci /.
Dzieci , które ukończyły 5 rok życia , muszą być obecne w urzędzie , podczas składania wniosku o dowód osobisty dla nich .
Obywatel polski, który mieszka za granicą.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego trzeba złożyć :
po ukończeniu 18 lat,
co najmniej 30 dni przed upływem ważności obecnego dowodu,
jeżeli doszło do zmiany danych na obecnym dowodzie/ na przykład do zmiany nazwiska/,
jeżeli doszło do zmiany wizerunku twarzy, która uniemożliwia rozpoznanie,
jeżeli doszło do utraty albo uszkodzenia obecnego dowodu.

Więcej informacji na stronie internetowej ? https://obywatel.gov.pl
"Wniosek o wydanie dowodu osobistego" można pobrać w Urzędzie Gminy Jodłowa

Osoba odpowiedzialna za treść: Danuta Kaczka
Wprowadziła informacje: Elżbieta Stanula

 
  Ilość odwiedzin: 1789831