Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Podatki

Kategoria: Podatki
Nazwa pozycji: Zwolnienie z podatku rolnego gruntów zakupionych na utworzenie nowego lub powiększenie istniejącego gospodarstwa; gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej oraz inne.
Podstawa prawna: art.12, ust.1, pkt.3,4,5,6,7 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym /Dz.U. z 2013 r., poz. 1381 z póź. zm./
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Gminy Jodłowa pok. nr 16
Termin załatwienia: termin rozpatrzenia wniosku – 1 miesiąc
Tryb odwoławczy: w terminie 14 dni od otrzymania decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Jodłowa.
Dodatkowe informacje: Osoba odpowiedzialna za treść: Anna Gil
Informacje wprowadziła: Elżbieta Stanula.