Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    Sprawy Stanu Cywilnego
 
Kategoria Sprawy Stanu Cywilnego
Nazwa pozycji Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą. Załączniki.
Potrzebne dokumenty
Wniosek o wydanie zaświadczenia
Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.
Dowód osobisty – do wglądu
Dowód zapłaty opłaty skarbowej
Dokumenty składane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości lub tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub konsula.
Opłaty skarbowe
- zaświadczenie 38.00 zł,
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Gminy Jodłowa lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Jodłowa w BS Dębica Oddział Jodłowa 02947510130000010120000030.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 z póź.zm.), ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (D.U z 2015r. poz.783 z póź.zm./.
Miejsce załatwienia sprawy
Zaświadczenie stwierdzające że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą wydaje kierownik wybranego Urzędu Stanu Cywilnego.
Termin załatwienia
Szczegóły w poz. Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Wydanie zaświadczenia wymaga osobistego stawiennictwa osoby zainteresowanej, celem złożenia przed Kierownikiem USC zapewnienia, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. na podstawie złożonych zapewnień kierownik USC wydaje zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwa za granicą. Zaświadczenie traci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia jego wydania.

Osoba odpowiedzialna za treść: Teresa Urban
Informacje wprowadziła: Elżbieta Stanula

 
  Ilość odwiedzin: 1783360