Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    Działalność gospodarcza
 
Kategoria Działalność gospodarcza
Nazwa pozycji Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Potrzebne dokumenty
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - w detalu sklepie* - detalu gastronomii*  
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - w detalu sklepie* - detalu gastronomii*  
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu - w detalu sklepie* - detalu gastronomii*  
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z krajowego Rejestru Sądowego o dokonanym wpisie działalności gospodarczej - kserokopia
Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
Pisemną zgodę właściciela lokalu, użytkownika lub zarządcy albo administratora budynku jeżeli punkt sprzedaży znajduje się w budynku wielorodzinnym mieszkalnym.
Decyzję właściwego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu o której mowa w art.65 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia /Dz. U. z 2015 r. poz. 594/
Opłaty skarbowe
Opłaty podstawowe za wydanie zezwoleń:
do 4,5% alkoholu oraz piwo - 525,00 zł
od 4,5% do 18% alkoholu - 525,00 zł
powyżej 18% - 2100,00 zł
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487)
Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy Jodłowa pok.nr 6
Termin załatwienia
1 miesiąc
Tryb odwoławczy
w terminie 14 dni od otrzymania decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Jodłowa
Dodatkowe informacje

Osoba odpowiedzialna za treść: Teresa Urban
Informacje wprowadziła: Elżbieta Stanula

 
  Ilość odwiedzin: 2402815