Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Działalność gospodarcza

Kategoria: Działalność gospodarcza
Nazwa pozycji: Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Opłata skarbowa: Opłaty podstawowe za wydanie zezwoleń:
do 4,5% alkoholu oraz piwo - 525,00 zł
od 4,5% do 18% alkoholu - 525,00 zł
powyżej 18% - 2100,00 zł
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487)
Miejsce załatwiania sprawy: Urząd Gminy Jodłowa pok.nr 6
Termin załatwienia: 1 miesiąc
Tryb odwoławczy: w terminie 14 dni od otrzymania decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Jodłowa
Dodatkowe informacje:

Osoba odpowiedzialna za treść: Teresa Urban
Informacje wprowadziła: Elżbieta Stanula

Potrzebne dokumenty