Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego

Drukuj
Grupa: Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego
Nr pozycji 10
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości do 30000 euro
Data publikacji: 2003-10-13
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Osoba Nieznana 

Tekst archiwalny z dnia: 2003-10-28

G.341-14/03

Gminy Jodłowa

39-225 Jodłowa

woj. podkarpackie

tel. (014) 68 33 053

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

Wykonanie remontu drogi nr 1764/2,1789 w Jodłowej Dolnej

Wymagany termin wykonania zamówienia:

2003-11-15

Specyfikację istotnych warunków zamówienia bezpłatnie można odebrać w:

siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy Jodłowa w pokoju nr 10

w godzinach od 8.00-16.00

Oferty należy składać do dnia 2003-10-20 do godz. 8.45 w:

siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Jodłowa

39-225 Jodłowa

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 2003-10-20 o godz. 9.00 w:

siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Jodłowa

39-225 Jodłowa w pokoju 15

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest spełnienie warunków z art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych:

a) posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

b) posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonania prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

c) dysponowanie niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,

d) znajdowanie się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e) niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych.

Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie:

cena wykonania całości przedmiotu zamówienia - 100%

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.

Z poważaniem

Wójt Gminy Jodłowa

mgr Władysław Kita