Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego

Drukuj
Grupa: Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego
Nr pozycji 7
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości do 30000 euro.
Data publikacji: 2003-09-04
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Osoba Nieznana 

Tekst archiwalny z dnia: 2003-09-18

G.341-11/03

Gmina Jodłowa

39-225 Jodłowa

woj. podkarpackie, pow. dębicki,

tel. (014) 6833053

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w Jodłowej na terenie działek o nr ew. 1877, 1957/1, 1554, 1963/5, 1963/6.

Zadanie 1: Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w Jodłowej na terenie działek o nr ew. 1877, 1957/1, 1554, 1963/5, 1963/6.

Wymagany termin wykonania zamówienia:

2003-11-15

Specyfikację istotnych warunków zamówienia

bezpłatnie można odebrać w :

Urząd Gminy Jodłowa,

39-225 Jodłowa,

pokój nr 10 w godzinach 8.00 – 16.00

Oferty należy składać do dnia 2003-09-15 do godz. 8.45 w:

Urząd Gminy Jodłowa

39 – 225 Jodłowa

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 2003-09-15 o godz. 9.00 w:

Urząd Gminy Jodłowa

39 – 225 Jodłowa

w pokoju nr 15

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest spełnienie warunków z art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych:

a) posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

b) posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonania prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

c) dysponowanie niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,

d) znajdowanie się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e) niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych.

Zadanie nr 1 Jedynym kryterium oceny oferty będzie:

cena – 100%

Oferent winien dołączyć do oferty wykaz wykonanych prac oraz referencje z ostatnich 5 lat

/prace o podobnym zakresie/

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych

 

Z poważaniem

Wójt Gminy Jodłowa

mgr Władysław Kita