Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   6
  Nazwa pozycji   Uchwała Nr XXVIII/53/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
 

Uchwała Nr XXVIII/53/05
Rady Gminy Jodłowa z dnia
6 grudnia 2005 r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162,poz. 1568 , z 2004r.Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz.1203 i Nr 167,poz.1759 oraz z 2005r.Nr 172,poz.1441 i Nr 175,poz.1457),art.4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2005r.Nr 190,poz.1606) i art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9 ,poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz.1840, Nr 200 ,poz.1953 i Nr 203, poz.1966 , z 2004r.Nr 92, poz.880 i 884, Nr 96, poz.959, Nr 123, poz.1291 i Nr 281,poz.2782 oraz z 2005r.Nr 130,poz.1987,Nr 143,poz.1199,Nr 164,poz.1365,Nr 167,poz.1399,Nr 169,poz.1419, Nr 175,poz.1462 i Nr 179,poz.1484 )

Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§1

Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:

 1. Od gruntów:
  a)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0.48 zł od 1 m 2 powierzchni
  b)pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,61 zł od 1 ha powierzchni
  c)pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,18 zł od 1 m2 powierzchni;
 2. Od budynków lub ich części:
  a)mieszkalnych - 0,28 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
  b)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 14.50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
  c)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 5.00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
  d)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3.71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
  e)pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3.10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 3. Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust 3 -7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

§2

Traci moc uchwała Nr XIX/40/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Podkarp.Nr 147. poz.2309)

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2006.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal

 
  Data publikacji   2006-02-17


Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 1328862