Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   4
  Nazwa pozycji   Uchwała Nr XXVIII/52/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Jodłowa w 2006 roku
 

Uchwała Nr XXVIII/52/05
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 6 grudnia 2005 r.

 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Jodłowa w 2006 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568 , z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr167,poz 1759,oraz z 2005r.Nr 172,poz.1441 i Nr 175,poz.1457) i art.4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz.U. z 2005r .Nr 190,poz 1606) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym /Dz.U. z 1993r. Nr 94,poz.431, z 1994r. Nr 1,poz.3, z 1996r. Nr 91 ,poz.409, z 1997r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998r. Nr 108,poz.681, z 2001r. Nr 81,poz.875, z 2002r. Nr 200,poz.1680, z 2003r. Nr 110,poz.1039 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2005r.Nr 143,poz.1199,Nr 164,poz.1365,Nr 169,poz.1419,Nr 175,poz .1462 i Nr 179,poz.1484).

 Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§1

Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 roku ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2005r. /M.P. Nr 62.poz.867/, przyjmowaną jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Jodłowa w 2006r. z kwoty 27,88 zł za 1 dt. — do kwoty 16.50 zł za 1 dt..

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§3

Traci moc uchwała Nr XIX/39/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Jodłowa w 2005 roku /Dz.Urz.Woj.Podkarp. Nr 147,poz.2308/.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2006.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal

 
  Data publikacji   2006-02-17


Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 1328869