Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   69
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 69/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie oddania w użyczenie działki mienia komunalnego oraz lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne
 

ZARZĄDZENIE NR 69/05
WÓJTA GMINY JODŁOWA
z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie oddania w użyczenie działki mienia komunalnego oraz lokalu użytkowego, stanowiącego mienie komunalne.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,Nr 172, poz. 1441), art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawia się oddać do bezpłatnego używania Ludowemu Klubowi Sportowemu w Jodłowej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 1569 o powierzchni 0,90 ha, położoną w Jodłowej, z przeznaczeniem na realizację celów statutowych.

§ 2. Postanawia się oddać do bezpłatnego używania Ludowemu Klubowi Sportowemu w Jodłowej lokal użytkowy (blaszak) znajdujący się na działce nr 1569 w Jodłowej o powierzchni użytkowej 60 m2 składający się z dwóch pomieszczeń z przeznaczeniem na szatnię dla Ludowego Klubu Sportowego w Jodłowej

§ 3. Umowa użyczenia działki i lokalu użytkowego zostanie zawarta na okres trzech lat od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 4. Szczegółowe warunki bezpłatnego używania określi umowa użyczenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2006-02-02


Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 1785166