Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   96
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 93/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Jodłowa na grudzień 2004 roku
 

ZARZĄDZENIE NR 93 /04
WÓJTA GMINY JODŁOWA
z dnia 27 grudnia 2004 r.

w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Jodłowa na grudzień 2004 roku

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) i art. 29 ust. 2-7 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z póź. zm.) oraz uchwały Nr XIII/60/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie: budżetu Gminy Jodłowa na 2004 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1

1.W zarządzeniu Nr 86 /04 Wójta Gminy Jodłowa w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Jodłowa na grudzień 2004 roku wprowadza się zmiany jak załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2.Zobowiązuje się Urząd Gminy do przekazania jednostkom organizacyjnym informacji o wynikających ze zmian w harmonogramie kwotach dochodów i wydatków budżetu.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy i Kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2005-02-24Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2167472