Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   95
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 92/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2004 rok
 

ZARZĄDZENIE NR 92/04
WÓJTA GMINY JODŁOWA
z dnia 27 grudnia 2004 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2004 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z póź.zm.) art.128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148, z póź.zm.), uchwały Nr XIII/60/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie: budżetu Gminy Jodłowa na 2004 rok z późniejszymi zmianami, zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany budżetu i w budżecie gminy Jodłowa na 2004 rok:

1. WYDATKI

  1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę: 16.532 zł - jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia.
  2. Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 1 obejmuje wydatki bieżące w wysokości: 16.532 zł
  3. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę: 16.532 zł - jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia.
  4. Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 1 obejmuje wydatki bieżące w wysokości: 16.532 zł

§ 2

Budżet gminy po wprowadzeniu zmian wynosi:

  • dochody ogółem: 7.290.555 zł
  • wydatki ogółem: 7.545.078 zł
  • przychody ogółem: 549.523 zł
  • rozchody ogółem: 295.000 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2005-02-24Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2167473