Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   54
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 54/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 28 października 2005 r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne
 

Zarządzenie Nr 54/05
Wójta Gminy Jodłowa
z dnia 28 października 2005 r.

w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 i Nr 172, poz. 1441), art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087 i Nr 169, poz. 1420) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266)

z a r z ą d z a m , co następuje:

§ 1. Postanawiam wynająć Pani Lucynie Kurcz zamieszkałej (**********) na okres jednego roku od dnia 1 listopada 2005 roku do dnia 31 października 2006 roku. lokal mieszkalny znajdujący się w budynku nr 1 w Jodłowej (na piętrze budynku położonym na działce nr 1885), składający się z czterech pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 41,30 m2.

§ 2. Wysokość czynszu za wynajem lokalu mieszkalnego będzie ustalana zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Jodłowa w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne. W stawce czynszu zawiera się także opłata za wodę.

§ 3. Koszty ogrzewania będą naliczane proporcjonalnie do wynajmowanej powierzchni.

§ 4. Opłaty za energię elektryczną ponosić będzie najemca.

§ 5. Szczegółowe warunki najmu określi umowa.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 

(**********) - adres został usunięty w związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Elżbieta Stanula – mł. referent)

 
  Data publikacji   2005-11-29


Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 1785003