Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   52
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 52/05 Wójta Gminy Jodłowa - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 26 października 2005 r. w sprawie udziału w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania
 

ZARZĄDZENIE NR 52/05
Wójta Gminy Jodłowa – Szefa Obrony Cywilnej Gminy
z dnia 26 października 2005 r.

w sprawie udziału w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania.

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz.205 z późn. zmianami), § 3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, Szefów Obrony Cywilnej województw, powiatów i gmin ( Dz.U. Nr 96, poz. 850), w związku z Zarządzeniem Nr 22/05 Starosty Powiatu Dębickiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 05 października 2005 r.

Zarządzam co następuje :

§ 1.

 Rozwinąć częściowo system wykrywania i alarmowania na terenie gminy Jodłowa w celu udziału w dniach 27 i 28 października 2005 r. treningu wojewódzkim nt. „Realizacja zadań SWA w czasie wystąpienia zagrożeń pokoju i wojny”.

§ 2.

 W treningu przyjąć następujące cele szkoleniowe :

 1. doskonalenie obsad osobowych formacji obrony cywilnej systemu wykrywania i alarmowania w prognozowaniu sytuacji po wystąpieniu nadzwyczajnych zagrożeń oraz wypracowaniu wniosków propozycji do decyzji Szefa Obrony Cywilnej w sprawie wprowadzenia działań ratowniczych i ochronnych,
 2. doskonalenie współdziałania z lokalnymi środkami masowego przekazu w przekazywaniu komunikatów ostrzegawczo-alarmowych o zagrożeniach dla ludności,
 3. doskonaleniu obsad osobowych formacji obrony cywilnej SWA
 4. w zakresie obsługi sprzętu dozymetrycznego, przyrządów wykrywania skażeń chemicznych, środków łączności i urządzeń alarmowych,
 5. doskonalenie obiegu informacji w wojewódzkim systemie wykrywania i alarmowania przy wykorzystaniu radiowej sieci zarządzania Wojewody.
 6. upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach wystąpienia zagrożeń oraz humanitarnych treści obrony cywilnej.

§ 3.

 1. Do udziału w treningu w dniu 27 i 28 października 2005 r. powołuje połowę (50%) obsad osobowych formacji obrony cywilnej gminy Jodłowa tj. dwa ( drużyna wykrywania i alarmowania)
 2. Praktyczna praca drużyny wykrywania i alarmowania odbywać się będzie w godzinach od 16.00 do 24.00 każdego dnia wg następującego schematu :
  - przyjęcie obsad osobowych formacji SWA,
  - wydanie umundurowania i sprzętu,
  - zapoznanie z tematem i celem treningu,
  - odbiór meldunków z Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania,
  - ostrzeganie i informowanie mieszkańców o zagrożeniu,
  - wypracowanie propozycji dla Szefa OC Gminy w zakresie prowadzenia działań ratowniczych,
  - przekazywanie informacji do Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania.

§ 4.

Za rozwinięcie i przygotowanie do treningu formacji systemu wykrywania i alarmowania czynię odpowiedzialnym inspektora ds. wojskowo-obronnych.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2005-11-28


Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 1787934