Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   47
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 47/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 5 października 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2005 rok
 

ZARZĄDZENIE NR 47/05
WÓJTA GMINY JODŁOWA
z dnia 5 października 2005 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2005 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z póź.zm.) art.128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148, z póź.zm.), uchwała Nr XX/64/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie: budżetu Gminy Jodłowa na 2005 rok z późniejszymi zmianami, zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 44/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23 września 2005 r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2005 rok, wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 1w części II. “Wydatki” w pkt 2:
    a) lit. a) otrzymuje brzmienie: “a) wydatki bieżące w wysokości: 34.158 zł”;
    b) skreśla się lit. b);
  2. w załączniku Nr 2 w dziale 754 “Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale 75414 “Obrona cywilna”, § 6060 “Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych “ zastępuje się § 4210 “ Zakup materiałów i wyposażenia”;
  3. uchyla się załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita 

 
  Data publikacji   2005-10-18


Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 1787975