Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   46
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 46/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 3 października 2005 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne.
 

ZARZĄDZENIE NR 46/05
WÓJTA GMINY JODŁOWA
z dnia 3 października 2005 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457),
art. 13 ust.1, art. 37 ust. 4, art. 38 ust.1 i 2, art. 39 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087i Nr 169, poz. 1420),
§ 3 ust. 1, § 4 ust. 2, § 14, ust. 3, § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108),
§ 9 ust. 2 Załącznika do Uchwały Nr V)13)03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości gminy Jodłowa oraz ich wydzierżawiania lub wynajmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urzędowy Woj. Podkarpackiego nr 29, poz. 522 i Nr 131, poz. 1817)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawia się ogłosić drugi przetarg ustny ograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego o powierzchni 66,06 m2 znajdującego się w budynku nr 69 w Jodłowej (na parterze budynku) na okres dziesięciu lat z przeznaczeniem na prowadzenie przychodni weterynaryjnej.
W przetargu mogą brać udział osoby mające prawo do prowadzenia przychodni weterynaryjnej zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt.

§ 2. 1. Przetarg odbędzie się dnia 9 listopada 2005 r. o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Jodłowa.
2.Cena wywoławcza z tytułu najmu wynosi 200 zł (słownie: dwieście złotych) miesięcznie. Stawka czynszu zawiera podatek VAT. Stawka czynszu zawiera także korzystanie z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, w tym należność za dostarczanie wody.
3. Opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości stałych ponosi najemca. Koszty ogrzewania lokalu będą naliczane proporcjonalnie do wynajmowanej powierzchni.
4. Wadium wynosi 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych). Wadium należy wpłacić w gotowce najpóźniej do dnia 4 listopada 2005 r. w kasie Urzędu Gminy Jodłowa w godz. 8:00 – 13:00 lub na konto Urzędu Gminy Jodłowa (liczy się data wpływu na konto Urzędu Gminy Jodłowa).
5. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

§ 3. Ustalona w wyniku przetargu stawka czynszu najmu będzie ulegała corocznej zmianie w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS.

§ 4. W przetargu mogą brać udział osoby mające prawo do prowadzenia przychodni weterynaryjnej zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt.

§ 5. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa z dniem 4 listopada 2005 r. Osoby ubiegające się o zakwalifikowanie do uczestnictwa w przetargu zobowiązane są do przedłożenia w w)w terminie zaświadczenia Powiatowego Lekarza Weterynarii potwierdzającego, że nie ma przeszkód prawnych do prowadzenia przychodni weterynaryjnej przez osobę składającą ofertę.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu Gminy Jodłowa od dnia 7 listopada 2005 r. do dnia przetargu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2005-10-18Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 1785056