Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   43
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 43/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21 września 2005 r. w sprawie oddania w użyczenie lokalu użytkowego,stanowiącego mienie komunalne.
 

ZARZĄDZENIE NR 43/05
WÓJTA GMINY JODŁOWA
z dnia 21 września 2005 r.

w sprawie oddania w użyczenie lokalu użytkowego, stanowiącego mienie komunalne.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214. poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759), art. 13 ust. l i art. 25 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087) zarządzam, co następuje:

§ l. Postanawia się oddać do bezpłatnego używania Przedsiębiorstwu Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie S.A. ul. Grodzka 26 lokal użytkowy znajdujący się w budynku nr 69 w Jodłowej (jedno pomieszczenie - sala zabiegowa) na parterze budynku o powierzchni użytkowej 63,14 m2 z przeznaczeniem na przechowywanie urządzeń budowlanych wykorzystywanych przy przebudowie drogi powiatowej nr 1554 i 4648 (odcinki dróg powiatowych 1310 Bielowy - Jodłowa oraz 1313 Jasło - Jodłowa - Ryglice).

§ 2. Umowa użyczenia zostanie zawarta na okres od dnia 21 września 2005 roku do dnia 31 października 2005 roku.

§ 3. Szczegółowe warunki bezpłatnego używania określi umowa użyczenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2005-10-05


Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 1785325