Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   29
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 29/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 1 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jodłowa
 

Zarządzenie Nr 29/05
Wójta Gminy Jodłowa
z dnia 1 sierpnia 2005r

w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jodłowa

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759) w związku z § 10 ust. 4 i § 16 ust. 2 Uchwały Nr XXII/16/05 Rady Gminy Jodłowa z dnia 30 marca 2005 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jodłowa ( Dz. Urz. Woj. Podkarp. Nr 70, poz. 1061 )

zarządza się, co następuje:

§ 1

 Ustala się wzór wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jodłowa w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2005-08-17Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 1785096