Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   20
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 20/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21 czerwca 2005 r.w sprawie wydzierżawienia nieruchomości pod gminne targowisko
 

Zarządzenie Nr 20/05
Wójta Gminy Jodłowa
z dnia 21 czerwca 2005 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości z przeznaczeniem pod gminne targowisko.

Na podstawie art. 7 ust. l pkt 11 i art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759) zarządzam, co następuje:

§ l. W celu zabezpieczenia działki pod gminne targowisko postanawia się wydzierżawić od Zespołu Szkól w Jodłowej część działki nr 1858/2 położonej w Jodłowej, stanowiącej własność Powiatu Dębickiego i będącej w zarządzie Zespołu Szkół w Jodłowej na okres od dnia l lipca 2005 roku do dnia 31 sierpnia 2005 roku.

§ 2. Tytułem czynszu za dzierżawę Gmina Jodłowa będzie uiszczać miesięcznie na rzecz Zespołu Szkół w Jodłowej czynsz w wysokości 430 złotych.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2005-07-04


Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 1785125