Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   16
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 16/05 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 2 maja 2005 r. w sprawie powołania komisji konkursowej
 

ZARZĄDZENIE NR 16/05
WÓJTA GMINY JODŁOWA
z dnia 2 maja 2005 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759),
art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1209 i Nr 210, poz. 2135),
§ 10 i § 11 Uchwały Nr XX)62)04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Jodłowa podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań

zarządzam, co następuje:

§ 1

 Celem przeprowadzenia konkursu i rozpatrzenia złożonych ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2005 roku powołuję komisję konkursową w następującym składzie:

Błaszczyk Renata - przewodniczący komisji,

Mikrut Małgorzata - członek komisji.

Janiga Aleksandra - członek komisji.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2005-05-24


Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 1787991