Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego

Drukuj
Grupa: Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego
Nr pozycji 47
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o przetargu
Data publikacji: 2005-05-04
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Osoba Nieznana 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 2 i ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z z 2004 r. Nr 261, poz. 2603),
§ 3 ust. 1,§ 4 ust. 2, § 14 ust. 3, § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108),
§ 9 ust. 2 Załącznika do Uchwały Nr V)13)03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 lutego 2003 r. (Dz. Urzędowy Woj. Podkarpackiego Nr 29, poz. 522 i Nr 131, poz. 1817)

Wójt Gminy Jodłowa

ogłasza przetarg ustny ograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego.

Numer działki z lokalem użytkowym:
2142)1 – działka wpisana w księdze wieczystej nr 20 020

Położenie:
Jodłowa

Powierzchnia lokalu:
66,06m2

Opis lokalu:
Lokal użytkowy składający się z dwóch pomieszczeń znajdujący się na parterze budynku nr 69 w Jodłowej, przeznaczony na prowadzenie przychodni weterynaryjnej

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Teren nie jest objęty ważnym planem zagospodarowania przestrzennego ani ważną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania

Okres umowy:
Dziesięć lat

Cena wywoławcza z tytułu najmu:
Cena wywoławcza z tytułu najmu wynosi 200 zł (słownie: dwieście złotych) miesięcznie. Stawka czynszu zawiera podatek VAT.
Stawka czynszu zawiera także korzystanie z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, w tym należność za dostarczanie wody.
Opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości stałych ponosi najemca. Koszty ogrzewania lokalu będą naliczane proporcjonalnie do wynajmowanej powierzchni.

Termin wnoszenia czynszu:
Z góry do dnia 15-go każdego miesiąca.

Zasady aktualizacji opłat:
Ustalona w wyniku przetargu stawka czynszu najmu będzie ulegała corocznej zmianie w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS.

Przetarg odbędzie się dnia 24 czerwca 2005 roku o godzinie 10:00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Jodłowa.
Niezbędnym warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium.

Wadium wynosi 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych).

Postąpienie:
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium należy wpłacić w gotowce najpóźniej do dnia 20 czerwca 2005 r.
w kasie Urzędu Gminy Jodłowa w godz. 8:00 – 13:00 lub na konto Urzędu Gminy Jodłowa w Banku Spółdzielczym w Dębicy O)Jodłowa Nr konta 73 9475 1013 00000101 2000 0110 (liczy się data wpływu na konto Urzędu Gminy Jodłowa).Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet czynszu najmu, a w przypadku uchylenia się tego uczestnika przetargu od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Gminy Jodłowa.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Przedmiot przetargu, jego przeznaczenie a także konieczność zapewnienia właściwej opieki weterynaryjnej na terenie gminy zadecydowały o wyborze takiej formy przetargu (przetargu ustnego ograniczonego).

W przetargu mogą brać udział osoby mające prawo do prowadzenia przychodni weterynaryjnej zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt.

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa z dniem 17 czerwca 2005 r.

Osoby ubiegające się o zakwalifikowanie do uczestnictwa w przetargu zobowiązane są do przedłożenia w w)w terminie zaświadczenia Powiatowego Lekarza Weterynarii potwierdzające, że otrzymają pozwolenie na prowadzenie przychodni weterynaryjnej.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu Gminy Jodłowa od dnia 22 czerwca 2005 r. do dnia przetargu.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 

Jodłowa 05-06-22

INFORMACJA

Komisja przetargowa nie zakwalifikowała żadnej osoby do udziału w ogłoszonym na dzień 24 czerwca 2005 r. przetargu ustnym ograniczonym na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku nr 69 w Jodłowej, przeznaczonego na prowadzenie przychodni weterynaryjnej.

Komisja przetargowa:

Janiga Aleksandra - przewodniczący komisji
Potyrała Danuta - zastępca przewodniczącego
Krzyżak Dorota - członek komisji
Szewczyk Małgorzata - członek komisji