Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     WŁADZE, BUDŻET
 
  Grupa:   WŁADZE, BUDŻET
  Nr pozycji   46
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego
 

G.341-3/05
Jodłowa, 2005-04-29

 OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:
Modernizacja kotłowni wraz z remontem pomieszczeń podpiwniczenia w budynku Urzędu Gminy w Jodłowej

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Jodłowa
woj. Podkarpackie
39-225 Jodłowa
www.ugjodlowa.itl.pl/bip
E-mail: ug_jodlowa@wp.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 - 15.00

2) Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać w Urzędzie Gminy Jodłowa, 39-225 Jodłowa, woj. Podkarpackie, pokój nr 10
cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: 10,00zł. /słownie: dziesięć złotych 00/100 /

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na gazową oraz remont wszystkich pomieszczeń podpiwniczenia w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Jodłowej. Zakres robót obejmuje demontaż istniejących urządzeń starej kotłowni, wykonanie remontu wszystkich pomieszczeń podpiwniczenia, w tym robót budowlanych z dostosowaniem pomieszczenia kotłowni do wymogów projektowanej technologii oraz wykonanie robót instalacyjno - montażowych związanych z modernizacją przedmiotowego obiektu tj. kompletny montaż urządzeń projektowanej kotłowni gazowej z wykonaniem niezbędnej instalacji gazowej i elektrycznej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
kod CPV przedmiotu zamówienia :
45000000-7
45300000-0

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: 2005.07.31

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;
 2. posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

 • wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych
 • wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów
 • wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania
 • wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków
 • wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą

Zamawiający odrzuca ofertę, która:

 • jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
 • została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert
 • zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny
 • w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny
 • jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

8) Informacja na temat wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2000,00 zł. /słownie: dwa tysiące złotych 00/100 /

Wykonawca wnosi wadium:
w pieniądzu, sposób przekazania: na konto zamawiającego : BS Dębica O/Jodłowa nr konta 73947510130000010120000110 lub w siedzibie zamawiającego - Gmina Jodłowa, 39-225 Jodłowa, woj. Podkarpackie, od godz.8.00-12.00, pokój nr 8 przed upływem terminu składania ofert
lub w jednej z poniżej podanych form:

 1. w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,
 2. w gwarancjach ubezpieczeniowych
 3. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
  sposób przekazania: w siedzibie zamawiającego Gmina Jodłowa, 39-225 Jodłowa, woj. Podkarpackie, pokój nr 8 od godz.8.00 -12.00 przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.
  Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

| Nazwa kryterium |                                              Waga

|cena za całość wykonania zadania |                         100

10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego Gmina Jodłowa
woj. Podkarpackie
39-225 Jodłowa
Pokój nr 10 do dnia 2005-05-16 do godz. 8.30

11) termin związania ofertą okres 30 dni, tj. do dnia 2005-06-15

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2005-04-29


Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2009249