Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   6
  Nazwa pozycji   Uchwała Nr II/62/02 Rady Gminy Jodłowa z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnienia przedmiotowego z podatku od posiadania psów.
 

Uchwała Nr II/62/02

Rady Gminy Jodłowa

z dnia 3 grudnia 2002 r.

w sprawie zwolnienia przedmiotowego z podatku od posiadania psów.

               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. - Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 14 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z póżn. zm./ oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62 poz. 718 z późn. zm.)

Rada Gminy Jodłowa  u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Zwalnia się na terenie gminy Jodłowa od podatku od posiadania psów - z tytułu posiadania jednego psa utrzymywanego w celu pilnowania budynków mieszkalnych położonych na gruntach o powierzchni do 1 ha.

 § 2.

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

 § 3.

 Traci moc uchwała Nr XIX/80/2000 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 20 grudnia 2000 roku w sprawie zwolnienia mieszkańców gminy Jodłowa z podatku od posiadania psów.

 § 4.

 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2003 roku.

Przewodniczący Rady

 Barbara Wal

 
  Data publikacji   2003-08-08


Osoby odpowiedzialne:
Informacje wprowadziła
mgr Elżbieta Stanula
Tel: 14 630 20 16
14 683 30 53 wew. 116

Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 1341193