Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   92
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 90/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 grudnia 2004 w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku wielofunkcyjnym WDK w Jodłowej, stanowiącym mienie komunalne Gminy Jodłowa
 

ZARZĄDZENIE NR 90)04
WÓJTA GMINY JODŁOWA
z dnia 14 grudnia 2004 r.

w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku wielofunkcyjnym WDK w Jodłowej , stanowiącym mienie komunalne Gminy Jodłowa.

Na podstawie art.30 ust.2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153. poz. 1271 i Nr214, poz. 1806, z2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203),
art. 13 ust. l i art. 25 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 roku , Nr 46. poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr l, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966 i Nr 217, poz.2124, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92,poz. 880 i Nr 141,poz. 1492).
§ 9 ust.3 Załącznika do Uchwały Nr V) 13)03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych wchodzących w skład zasobu gminy Jodłowa oraz ich wydzierżawiania lub wynajmu na okres dłuższy niż 3 lata, zmienionego Uchwałą Nr X)39)03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 sierpnia 2003 r. (Dz. Urzędowy Woj. Podkarpackiego Nr 29, poz. 522 i Nr 131, poz. 1817)

zarządzam , co następuje:

§ l. Postanawia się wynająć Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Dębicy (dotychczasowemu najemcy) lokal użytkowy składający się z 23 pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 272,14 m2 wraz z udziałem wynoszącym 0,234349 w częściach wspólnych budynku tj. 41,75 m2, znajdujący się w budynku wielofunkcyjnym WDK w Jodłowej, położonym na działce numer 1817)2 i 1819 na okres dwóch lat od dnia l stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Zdrowia w Jodłowej.

§ 2. Ustala się miesięczny czynsz za lokal w wysokości 2,52 złotych za l m 2 powierzchni użytkowej.
Stawka czynszu zawiera podatek VAT. W stawce czynszu zawiera się również opłatę za wodę.
Stawka czynszu najmu w 2005 i 2006 roku ulegnie zmianie w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS.

§ 3. Opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie i odprowadzanie ścieków ponosi najemca. Koszty ogrzewania lokalu będą naliczane proporcjonalnie do wynajmowanej powierzchni.

§ 4. Szczegółowe warunki najmu określi umowa.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2005-02-24


Osoba, która stworzyła pozycję:    
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2172564