Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   91
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 89/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne
 

ZARZĄDZENIE NR 89)04
WÓJTA GMINY JODŁOWA
z dnia 9 grudnia 2004 roku

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art 13 ust. l, art. 38 ust. l i 2 i art. 40 ust. l pkt l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr l, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz.2124, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880 i Nr 141, poz. 1492 ),
§ 3 ust. l, § 4 ust. 2, § 13, § 14 ust 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzaniu przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz.2108),
§ 9 ust. 2 Załącznika do Uchwały Nr V/13/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości gminy Jodłowa oraz ich wydzierżawiania lub wynajmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urzędowy Woj. Podkarpackiego Nr 29, poz. 522 i Nr 131,poz. 1817)

zarządzam, co następuje:

§ l. 

Postanawia się ogłosić przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę części działki nr 1821 ( 10 m2) położonej w Jodłowej na okres trzech lat od dnia l marca 2005 r do 28 lutego 2008 r., z przeznaczeniem pod lokalizację obiektu tymczasowego (kiosku) na prowadzenie działalności handlowej z uwzględnieniem kolportażu prasy.

§ 2.

  1. Przetarg odbędzie się dnia 18 stycznia 2005 r. o godzinie 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Jodłowa.
  2. Cena wywoławcza z tytułu dzierżawy w/w działki wynosi 144 zł ( słownie: sto czterdzieści cztery złote) miesięcznie.
  3. Wadium wynosi 14 zł ( słownie: czternaście złotych)
  4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

§ 3.

Stawka czynszu dzierżawnego ulegnie zmianie w 2006 i 2007 roku w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2005-02-18


Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2177977